Investování do akcií

Chcete investovat do akcií a nemáte dostatek informací? Tak navštivte naše webové stránky věnované právě tomuto tématu. Získáte zde všechny potřebné podklady k tomu, abyste se rozhodli správně. Povíme vám něco o tom, jak se má správně investovat a proč právě do akcií. Dozvíte se co vlastně akcie jsou a co si před uskutečněním investice musíte dobře promyslet. Řekneme vám něco o způsobech investování a o využití možných variant strategií, která strategie vám přinese co největší výnos, atd. To a mnohem více jen zde!

Máte volné peněžní prostředky a rozhodli jste se je investovat? Jednou z možností je investování do akcií. Investování do akcií je určeno zejména pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit i větší riziko. Jsou tedy připraveni nést následky za zhodnocení svých vložených finančních prostředků. Investor si sám určuje, do jakých akcií vloží své peníze, kolik si pořídí akcií. Výnos z investování do akcií se získá rozdílem mezi nákupním a prodejním kurzem. Při investování platí pravidlo, čím chcete dosáhnout vyššího výnosu, tím větší riziko budete muset podstoupit.

Než se však budeme dále věnovat investování, je nutné si uvést, co vlastně ty akcie jsou. Akcie jsou cenným papírem, který se řídí zákonem o cenných papírech. Jedná vlastně o dokument, který potvrzuje akcionářův vklad do akciové společnosti. S akciemi jsou spojena nejen práva, ale také povinnosti. S akciemi se obchoduje na burze cenných papír. Akcie je možné rozlišovat dle podoby a formy. Dle podoby je dělíme na listinné a zaknihované. Podle formy pak na jméno a na majitele.

Při rozhodování o investování vás může ovlivňovat celá řada faktorů. Jako jsou kapitálový zisk či výše dividendového zisku. Dříve, než vložíte peníze do investice, musíte si upřesnit důležitá fakta. Jedná se zejména o vybrání té nejvhodnější strategie investování. Na výběr máte z následujících strategií. Jsou vyjmenovány dle výnosnosti od méně výnosných k nejvýnosnějším. Můžete si vybrat indexovou strategii, strategii výnosovou, růstovou, strategii aktivního investování či trading.

Musíte si také zvolit nejvhodnější způsob investování. Zda plánujete investovat do akcií v dlouhém časovém horizontu, za který se považuje doba investování delší jak tři měsíce. Nebo si vyberete náročnější způsob, kterým je aktivní investování. Toto aktivní investování vyžaduje pravidelnou činnost. Tento způsob investování vás zaměstná téměř na celý den. Proto můžete využít služeb licencovaných obchodníků s cennými papíry. Jedná se o způsob investování s časovým horizontem několika hodin, dnů či maximálně týdnů.

Dále si musíte rozmyslet na jakém trhu vlastně máte v úmyslu obchodovat. K dispozici je nejen český trh, ale také zahraniční. Na českém trhu je možné investovat pouze na dvou nezávislých trzích. A to na Burze cenných papírů Praha nebo na RM-Systému. Musíte si přednostně stanovit také finanční cíle. Podle těch se také musíte řídit. Od finančních cílů se také odvíjí celé investování. Hlavním smyslem je totiž dosažení stanovených cílů. Před zahájením investování musíte mít také na paměti základní parametry investic a jejich likviditu. Ať už si rozmyslíte, do jakých akcií budete investovat své peněžní prostředky, vždy to s sebou nese určité riziko.

Akcie

Předtím, než začnete investovat do akcií je nutné vědět, co to akcie vlastně jsou. Akcie jsou cenným papírem. Jedná se o doklad, že akcionář vložil určitý kapitál do akciové společnosti. S akciemi jsou spojena nejen práva, ale také povinnosti. K jeho právům patří podílet se na zisku společnosti, na likvidačním zůstatku, účastnit se na řízení společnosti a hlasovat na valné hromadě.

S akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů. Právě zde se určuje jejich cena. Ovšem jejich nominální hodnota je uvedena přímo na akcii. Zisk z akcií je označován jako dividenda. Co se týče ručení za závazky společnosti, akcionáři neručí.

Akcie můžeme dělit podle formy a dle podoby. Dle podoby rozlišujeme  akcie listinné, které mají fyzickou podobu a akcie zaknihované, jež jsou vedeny v evidenci. Dle formy je možné akcie rozlišovat na:

  • Akcie na jméno
  • Akcie na majitele

Akcie  na jméno jsou vydané na jméno určité fyzické nebo právnické osoby. Jedná se o cenný papír tzv. na řad.  Důležitý je zejména převod těchto akcií. V případě, že jsou v listinné podobě, převod se provádí rubopisem, tzv. indosamentem a následným předáním akcie. Jsou-li akcie na jméno v zaknihované podobě, převod se provádí smlouvou a registrací. Převoditelnost je také možné značně omezit prostřednictvím stanov. Ovšem nelze je úplně vyloučit.

Druhým typem akcií jsou akcie na majitele. Často jsou označovány jako  cenné papíry na doručitele. Vlastík akcie je anonymní. Takže společnost nemá představu o tom, kdo je vlastníkem tohoto cenného papíru. Co se týče jejich převodu, akcie na majitele v listinné podobě stačí pouze předat, není tedy potřebný žádný indosament. Vlastníte-li akcie na majitele v zaknihované podobě, převod se provádí smlouvou a následnou registrací. Akcie na majitele  mají nejednu přednost. Mezi ty hlavní se ovšem řadí jejich snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích či jednoduchá převoditelnost.

Ať už si vyberete jakýkoliv typ akcií, obchodování s nimi je vždy rizikové.

Způsob investování

Na začátku každého investování stojí jedno nelehké rozhodnutí, které musí podstoupit každý, který chce investovat. Kromě toho, že se musí rozmyslet,  do čeho chce vlastně investovat, musí také rozhodnout, jakým způsobem bude investovat.

Můžete si vybrat například aktivní obchodování.Jedná se o investován s časovým obdobím hodin, dnů či několika týdnů. Výnosnost je zde poměrně vysoká.A to až desítky procent měsíčně. Ovšem, je zde i nevýhoda v podobě vysokého rizika a časové náročnosti. Jde tedy o každodenní činnost, která vás zaměstná na celé hodiny denně. Můžete však využít služeb licencovaného obchodníka s cennými papíry, kterým vám s investováním bude pomáhat. Tito obchodníci využívají různorodých podpůrných služeb k tomu, aby minimalizovaly ztráty a naopak, zisky maximalizovaly.
Jednou z takových služeb je také tvz. pákový efekt. Ten je založen na využití úvěru od makléřské společnosti. Z tohoto úvěru se pak nakupují cenné papíry. Hlavním úkolem „pákového efektu“ je, zvýšení výnosu. Tento efekt je však vhodný jen pro ty investory, kteří dokážou aktivním obchodováním vydělat více, než jsou běžné úroky. Tito aktivní akcionáři, kteří se investování věnují většinou dne, již neobchodují na pobočkách makléřských firem, nebo přes telefon. V dnešní době investování a obchodování probíhá přes internet. Je to rychlé a zejména levné.
Rozhodnete-li se pro investování v dlouhodobějším horizontu, počítejte s délkou jednotlivých investic přes 3 měsíce. Výnosnost zde není taková, jako u aktivního investování. Tady výnosnost dosahuje desítek procent ročně. Riziko je zde však vyšší, než je tomu u bankovních vkladů. Toto riziko můžete však snížit. Ptáte se jak? Pomocí vhodné investiční strategie. O investičních strategiích se dozvíte na následující stránce. Z hlediska času se jedná o poměrně nenáročné investování. Stačí jen několikrát za týden sledovat aktuální ceny svých akcií a podle stavu provádět nákup či prodej. I u dlouhodobého investování existují určité prostředky nebo nástroje, které vám usnadní rozhodování. Jedná se zejména o analýzy, portfolia či vydávaná doporučení.

Strategie investování

Čím vyššího chcete dosáhnout zisku, tím větší budete muset podstoupit riziko. Riziko však není žádnou zákeřnou veličinou, která by nešla eliminovat. A to vhodnou diverzifikací rizika. Diverzifikace rizika znamená, rozdělení rizika do více druhů akcií. Dále je riziko možné zmenšit stanovením a dodržením vhodné investiční strategie, používáním inteligentních pokynů, využitím vhodných zajišťovacích prostředků a dalšími způsoby.

A jaké můžeme využít investiční strategie?

1) Indexová strategie
Tato strategie využívá investičních nástrojů jako jsou investiční certifikáty či ETF (Exchange Traded Funds). Hlavním cílem je dlouhodobé dosahování výnosu. Výnos se očekává ve výši deseti procent ročně.

2) Výnosová strategie
Výnosová strategie očekává výnosnost deset až patnáct procent v dlouhodobém časovém horizontu. Jako investiční nástroje využívá akcií významných společností se stabilním postavením na trhu, jako jsou například akcie Komerční banky.

3) Růstová strategie
Tato strategie pracuje na výběru a nákupu fundamentálně podhodnocených akcií, pomocí nichž dosáhne výrazných kurzových zisků z jednotlivých investičních záměrů. Může být ovšem velmi ztrátová. Výše výnosů se pohybuje kolem 15-30 procent za rok v dlouhodobém horizontu. Jako investiční nástroje používá akcie společností s finančními či právními problémy.

4) Aktivní investování
Tento typ investování vám získá dvacet až padesát procent výnosů. Do aktivního investování je možné zapojit také úvěr na nákup a krátké prodeje. Soustřeďuje se zejména na střednědobé trendy.

5) Trading
Je jeden z nejriskantnějších strategií investování. Ovšem výnos se pohybuje od desítek do stovek procent. Jako investiční nástroj používají akcie s úvěry na nákup nebo prodej, burzovní opce či futures kontrakty. Jedná se o strategii s cílem opakovaně uskutečňovat kurzové zisky dle krátkodobých signálů technické analýzy.

Proč investovat do akcií

A proč byste vlastně měli investovat do akcií? Proč ne do jiného finančního produktu?  Odpověď je taková, že investice do akcií vám mohou přinést vysoký výnos a také vysokou likviditu, ovšem musíte počítat také s vyšší mírou rizika.

Investování do akcií je určeno především pro investory, kteří jsou připraveni nést následky za zhodnocování svých peněz. Sám investor totiž rozhoduje, do kterých akcií vloží své peněžní prostředky. Budete-li investovat do akcií, můžete čekat vysoký výnos, nízké poplatky, vysokou likviditu a možnost samostatného rozhodování.

Co nás při rozhodování o tom, zda budeme investovat do akcií či nebudeme, může ovlivňovat je například výše kapitálového zisku. Investor totiž vydělává nárůstem kurzu cenného papíru. Pro lepší představivost vám uvedeme příklad. Investor nakoupí 100 ks akcií, kdy jedna bude stát 700 Kč. Tím získá zisk 70 000Kč. Ty pak prodá za 800Kč za jednu akcii. Investor pak vydělává z rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem.

Další, co vás může při rozhodování ovlivnit je dividendový zisk. Dividenda jsou vlastně podíly na zisku, které akcionář pravidelně dostává. Proto je nutné, aby byly akcie drženy přes rozhodný den pro výplatu těchto dividend. Většinou, není to ovšem pravidlem, další den kurz akcie klesá o čistou výši dividendy.

Zkušenější investoři vydělávají na poklesu kurzu cenného papíru, který vstupuje do krátké pozice, jinak označované jako Short Sale. Tento princip obchodování je založen na okamžitém prodeji cenných papírů, které má investor půjčeny. Určitě si říkáte, kdo by mohl investorovi poskytnout takový obnos, aby se mu s ním vyplatilo obchodovat. Peníze je možné získat od licencovaného obchodníka či z depozitáře. Jak se tedy obchoduje na principu Short Sale? Až dojde na burze k poklesu kurzu daného titulu, dokoupí se stejný počet akcií za nižší cenu a tyto akcie jsou vráceny věřiteli. Investor tak vydělal na rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou akcií.

Zásady investování do akcií

Předem, než již budete investovat do akcií nebo do úplně něčeho jiného, je nutné si ujasnit pár záležitostí. Mezi ty první patří, jaký způsob investování si vyberete. Zda se budete aktivním investorem či si raději vyberete investování v dlouhodobějším časovém horizontu. Podrobnější informace o způsobech investování naleznete na našich webových stránkách v záložce s  názvem Způsob investování.

Musíte si také dobře rozmyslet, na jakých trzích vlastně chcete investovat. V České republice existují pouze dva nezávislé trhy. A to Burza cenných papírů Praha a RM-Systém. Nemusíte se však rozhodnout, že budete investovat pouze na českém trhu. K dispozici jsou i zahraniční trhy, kde se obchoduje s cennými papíry. Dále si musíte zvolit základní parametry investic. Při každém investování platí pravidlo: čím vyšší je možný dosažený výnos, tím je také vyšší riziko jeho ztráty. Jednou z možností, kde je nízké riziko ztráty, je použití investičního nástroje, jakým jsou například indexované akcie. Jelikož je zde nízké riziko ztráty, odpovídá tomu také výše výnosu.

Musíte také brát v úvahu likviditu investic.Některé cenné papíry jsou velmi rychle likvidní a jiné nikoliv. Může trvat několik týdnů či měsíců, než dosáhnete výnosu. A to tak, že prodáte určitý objem akcií a přitom nedojde k výraznému poklesu ceny. Nižší likvidace často hýbá úměrná možnosti získání vyššího výnosu.

Pro správné investování je také potřebné si vybrat tu správnou investiční strategii. Zda výnosovou, růstovou nebo jinou. Vše o investičních strategiích naleznete na podstránce s názvem Investiční strategie. Před zahájením investování je velmi důležité si stanovit finanční cíle. Většina investorů nezná svůj finanční cíl. Musí ovšem být stanoveny tak, aby bylo možné splnění.