Rozhodčí řízení

Dlouhé rozhodovací doby, v návaznosti na ně zvyšující se náklady, komplikovaná procesní ustanovení a v mezinárodním rámci problematický výkon rozhodnutí cizího soudu jsou doprovodnými jevy obchodního soudnictví napříč všemi státy a jejich právními řády. Subjekty závazkových vztahů potřebují rychlejší a jednodušší způsob řešení sporů.

Rozhodčí řízení (neboli arbitráž) je tzv. alternativním způsobem řešení sporů právě pro ty subjekty, které se s klasickými neduhy klasického řízení před obecnými soudy nehodlají smířit. Jeho moderní historie započala s hospodářským rozvojem po I. světové válce, jeho obliba celosvětově stoupá a v mezinárodní obchodní sféře již postupně vytlačuje klasickou soudní jurisdikci.

Ve své podstatě jde o zákonnou možnost vyloučení působnosti a pravomoci obecných soudů pro konkrétní spor mezi subjekty, které si tuto skutečnost mezi sebou dohodnou.

Do právního řádu České republiky byl institut rozhodčího řízení implementován zákonem č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, jehož ust. § 2 odst. 1 stručně vystihuje podstatu rozhodčího řízení:

Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.

Dohoda mezi subjekty o podřízení řešení jejich sporu rozhodčímu řízení může být buď součástí uzavírané smlouvy (potom hovoříme o tzv. rozhodčí doložce) nebo může mít formu samostatného smluvního dokumentu, uzavřeného současně se smlouvou, po uzavření smlouvy před vznikem sporu, nebo až následně po vzniku sporu.

Rozhodčí doložku mohou ve smluvních dokumentech využívat všechny subjekty, a to jak fyzické, tak právnícké osoby.

Další možností je zahrnutí rozhodčí doložky do obchodních podmínek jedné ze smluvních stran a tyto podmínky učinit nedílnou součástí uzavírané smlouvy.

Obecně je možné doporučit formu rozhodčí doložky, nebo? po vzniku sporu bude již ochota protistrany uzavřít takovou dohodu a vystavit se tak riziku (výhodě) rozhodčího řízení, tedy rozhodování v krátkém čase a vydání vykonatelného exekučního titulu, mizivá.

Druhou základní podmínkou je tzv. arbitrabilita sporu, nebo-li možnost rozhodovat daný spor v rozhodčím řízení, nebo? ne všechny spory lze rozhodovat v rámci tohoto řízení. Zákon č. 216/1994 Sb. stanovuje podmínku možnosti uzavřít v dané sporné věci smír dle zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád a předmětem sporu musí být plnění určité hodnoty (závazky z kupních smluv, smluv o dílo, úvěrových a leasingových smluv, dodavatelských smluv a celá řada dalších synallagmatických smluv).

Obecně lze stanovit předpoklad možnosti řešení sporů v rozhodčím řízení pro všechny spory vzniklé z jakékoliv smlouvy mezi dvěma subjekty, a? už obchodníky či „neobchodníky“.

Z dosahu rozhodčího řízení jsou vyloučena řízení, která může obecný soud zahájit dle občanského soudního řádu i bez návrhu a ta, která svou povahou nejsou kontradiktorní (např. řízení ve věcech obchodního rejstříku, řízení o některých otázkách obchodních společností a jiných právnických osob, řízení o osvojení, o prohlášení za mrtvého, projednávání dědictví a obecně žaloby na určení práva).

Výsledkem rozhodčího řízení je tzv. rozhodčí nález, který svým charakterem a formou odpovídá rozsudku vydávanému obecnými soudy. Rozhodčí nález tedy musí být písemný, podepsaný rozhodcem, jeho výrok musí být alespoň stručně odůvodněn (pokud se strany nedohodnou jinak) a nabývá právní moci doručením.

Po nesplnění povinností uložených straně, která ve sporu nebyla úspěšná, se stává rozhodčí nález vykonatelným a tedy současně exekučním titulem.

Rozhodčí nález může být zrušen pouze na návrh obecným soudem, a to z taxativně vymezených důvodů uvedených v zákoně o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Jedná se však vesměs pouze o důvody vyplývající z procesních pochybení, z důvodů na straně rozhodce a neplatnosti rozhodčí doložky (rozhodčí smlouvy) nebo nearbitrability sporu (viz výše).

Soud však nemůže zkoumat podstatu sporu a nemůže tak samotný právní názor rozhodce nijak hodnotit či dokonce měnit.

Výhody rozhodčího řízení

Nezaplatil Vám odběratel, klient či smluvní partner?

Chcete se vyhnout zdlouhavým a finančně nákladným soudním sporům a přesto se efektivně domoci svých nároků?

Chcete rychle a efektivně řešit spory o zaplacení faktur?

Chcete se uhrazení svých pohledávek dočkat ještě předtím, než Vám začne jejich množství komplikovat podnikání?

Potom využijte výhod rozhodčího řízení a služeb naší Rozhodčí společnosti!

Rozhodčí řízení (arbitráž) je zákonem uznávanou alternativou pro řízení před obecnými soudy, jehož výsledkem je rozhodčí nález, listina, která svým charakterem, obsahem a účinky odpovídá konečnému rozsudku vydaném obecnými „státními“ soudy. Rozhodčí nález se okamžikem doručení účastníkům řízení stává exekučním titulem, na základě kterého může úspěšná strana vést výkon rozhodnutí na majetek dlužníka již do 1 měsíce od podání žaloby ve 137 zemích světa.

Spory jsou rozhodovány nestrannými, kvalifikovanými a odborně a morálně způsobilými právníky specializujícími se na oblast obchodního a občanského práva, kteří jsou povinni rozhodovat dle zásad spravedlnosti a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Základní podmínkou pro řešení sporu v rozhodčím řízení je písemná rozhodčí doložka ve vaší smlouvě či obchodních podmínkách, jejíž znění naleznete zde. S vhodným umístěním rozhodčí doložky ve Vašich smluvních dokumentech Vám rádi poradíme na telefonních číslech, případně Vám nabízíme osobní konzultace přímo ve Vaší kanceláři včetně komplexního posouzení všech Vašich smluvních dokumentů, které používáte v obchodním styku a v rámci svého podnikání.

V rozhodčím řízení můžete řešit jakýkoliv majetkoprávní spor, tedy nejčastěji klasický spor o zaplacení faktur za dodané zboží, o plnění z kupních a dodavatelských smluv, ze smluv o dílo, o půjčce, mandátních smluv, nájemních, zprostředkovatelských a dalších smluv, jejichž předmětem je plnění určité hodnoty a kde smluvní strany jsou v rovnocenném smluvním vztahu.

Mezi hlavní výhody a zásady rozhodčího řízení vedeného naší společností patří:

RYCHLOST

  • po podání žaloby k naší společnosti okamžitě reagujeme na procesní návrhy stran a naším cílem je v souladu s naším Jednacím řádem vydání rozhodnutí ve věci samé v co nejkratším možném čase (v ideálním případě do 21 dnů od podání žaloby).

EFEKTIVNOST

  • proti rozhodnutí rozhodce není přípustný opravný prostředek. Případný návrh na zrušení rozhodčího nálezu může být podán u okresního soudu pouze z taxativně vymezených důvodů stanovených zákonem o rozhodčím řízení (zák. č. 216/1994 Sb.)

ÚSPORNOST

  • oproti klasickému soudnímu řízení je rozhodčí řízení zprostředkované naší společností až o 50% levnější. Čím vyšší je hodnota projednávaného sporu, tím vyšší je potom úspora stran.

Poplatek za zahájení řízení u naší společnosti činí 3% z hodnoty předmětu sporu.

NEFORMÁLNOST

  • řízení je v zásadě vedeno pouze písemně, jen vyžaduje- li to povaha sporu či jiné okolnosti, nařizuje rozhodce ústní jednání. Odpadá tak nutnost znalosti obsáhlých procesních předpisů, kterými je svázáno klasické soudní řízení a v neposlední řadě jsou strany ušetřeny stresující osobní konfrontace s protistranou. Rozhodce směřuje bez zbytečných průtahů a formalit k vydání rozhodnutí ve věci samé.

OKAMŽITÁ VYKONATELNOST

  • rozhodčímu nálezu je platnými právními předpisy České republiky a rovněž mezinárodními úmluvami přiznáván statut exekučního titulu, na základě kterého může oprávněná strana vést výkon rozhodnutí na majetek dlužníka.

Rozhodčí společnost, s.r.o. organizuje, zprostředkovává a kompletním administrativním servisem zajiš?uje rozhodčí řízení pro všechny subjekty, kteří se rozhodnou využít jejích nadstandardních služeb. Současně vede seznam nestranných rozhodců pocházejících z řad zkušených právníků specializujících se na oblast obchodního a občanského práva a z tohoto seznamu jmenuje vždy pro konkrétní spor rozhodce v souladu s Jednacím řádem společnosti.

Řízení organizované a zašti?ované naší společností je zárukou kvalifikovaného a nestranného rozhodování Vašich sporů v extrémně krátkém čase.

Rozhodčí doložka

Základní rozhodčí doložka:

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle Jednacího řádu vydaného touto společností a zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz a smluvní strany s tímto výslovně souhlasí. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem Rozhodčí společnosti, s.r.o. před podpisem této smlouvy, jakož i s Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této smlouvy.

Doporučené rozšířené znění rozhodčí doložky:

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jediným rozhodcem určeným Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 splňujícím předpoklady pro výkon rozhodce dle ust. § 4 odst. 1 z.č. 216/1994 Sb. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce k rozhodování dle zásad spravedlnosti pouze na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě rozhodcem stanovené bez nutnosti nařízení ústního jednání. Rozhodce je oprávněn nařídit ústní jednání pouze v případě, že listinné důkazy nebudou shledány dostatečnými pro řádné rozhodnutí sporu. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Zásilky zasílané na adresy dle předchozí věty se pro účely rozhodčího řízení považují za doručené i tehdy, pokud adresát jejich přijetí odepřel nebo si ve stanovené desetidenní úložní době zásilku nevyzvedl, a to dnem odepření přijetí písemnosti nebo uplynutím úložní doby. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodcem k rozhodnutí. Náklady řízení činí 3% z hodnoty sporu, minimálně potom 3.000,– Kč a dále DPH z této částky v zákonné výši. Náhrada nákladů řízení včetně nákladů na právní zastoupení se řídí obdobně dle občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, především potom vyhl. č. 484/2000 Sb. a vyhl. 177/1996 Sb., v platných zněních.