Úvěrová smlouva

Ten, kdo uvažuje o úvěru, musí počítat, že může narazit na spoustu nástrah. Jedná se zejména o úvěrovou smlouvu, která by se mohla stát pro žadatele (klienta) obzvláště nevýhodnou (ne – li likvidační). Než něco podepíšete, vždy si důkladně přečtěte veškeré náležitosti dané smlouvy (včetně příloh). I poznámky napsané velmi drobným písmem mohou obsahovat skrytá nebezpečí.

Přestože úvěr může být poskytnut bankovními institucemi i nebankovními společnostmi, v zásadě se obsah smluv příliš neliší.

Náležitosti úvěrové smlouvy

Každá úvěrová smlouva musí obsahovat evidenční číslo (tzv. „číslo smlouvy“). Toto číslo by mělo být uvedeno v záhlaví dokumentu, popřípadě i v samotném textu smlouvy. Navíc je toto číslo používáno i při platbách (identifikace klienta formou variabilního symbolu).

Smlouva musí obsahovat také identifikaci smluvních stran (věřitel, dlužník), předmět smlouvy (peněžní prostředky), dobu splatnosti, výši úvěru(částka, která bude poskytnuta), výši úroků, splátkový kalendář, podmínky splácení, termín vrácení dluhu, poplatky či sankce za porušení smluvních podmínek.

V každé úvěrové smlouvě by se nemělo zapomínat ani na případný způsob vypovězení této smlouvy.

Součástí úvěrové smlouvy bývají i tzv. dodatky. Jde o další (požadované) dokumenty, které tvoří přílohu úvěrové smlouvy. Může se jednat osazebník cen či odměn (poplatků), rozpis splátkového kalendáře, doklady vztahující se k úvěrovým zárukám, a téměř vždy všeobecné obchodní podmínky.

Definice

Úvěrová smlouva je písemný dokument, v kterém se věřitel (banka, soukromá společnost či soukromá osoba) zavazuje poskytnout dlužníkovi(klientovi, žadateli) peněžní prostředky (dohodnutou výši úvěru). Dlužník se zase zavazuje tyto poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve stanovené lhůtě, včetně úroků.

Ve smlouvě je nutné určit částku (výši úvěru), způsob čerpání (hotovostně, bankovním převodem), výši úroků, podmínky splácení, podrobný rozpis splátkového kalendáře (v příloze), či způsob výpovědi úvěrové smlouvy.

Důležitou součástí smlouvy je i výše smluvní pokuty (sankce) za porušení smlouvy.

Co vědět

Před podpisem jakékoli smlouvy je třeba podrobně přečíst každou řádku. Dokonce i ty, které jsou uvedeny pod čarou, nebo jsou psány drobným písmem. V každé části smlouvy (i v dodatcích, přílohách) se mohou skrývat skrytá nebezpečí. Může se jednat o nevýhodné podmínky či skryté poplatky.

Věřitel je povinen poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve stanoveném termínu (lhůta uvedená ve smlouvě). A to, bez zbytečného odkladu. Peněžní prostředky mohou být vyplaceny v české i cizí měně.

Dlužník má povinnost splácet řádně (dle splátkového kalendáře), a hlavně včas. Má povinnost vrátit poskytnuté peněžní do sjednané lhůty (i předčasně), i s úroky za dobu od poskytnutí až do vrácení (splacení dluhu). Pokud se dlužník dostane do prodlení se splátkami, musí počítat sesankcí (pokutou), jež je uvedena též ve smlouvě. Toto pochybení může být důvodem odstoupení od smlouvy (ze strany věřitele), a požadovat ipřípadné úroky z prodlení. Úroky jsou buďto uvedeny přímo ve smlouvě, nebo se řídí dle zákona.

Ve smlouvě by se nemělo zapomínat také uvést způsob výpovědi smlouvy (výpovědní lhůta). Vypovědět lze s okamžitou platností, splacením celého úvěru či při porušení podmínek uvedených ve smlouvě.

Každá změna musí být zaznamenána písemně (v dodatku) a zásadní věci naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Závěr

Nebojte se ptát i na sebemenší malichernosti, kterým nerozumíte. Nepodepisujte nic, dokud si celou smlouvu bedlivě nepřečtete a neujasníte si všechny nesrovnalosti! Jakmile totiž něco podepíšete, již není cesty zpátky. V konečné fázi bude smlouva závazná, pro vás velmi nevýhodná, a v případě sporu možná i likvidační.