Nový zákon zpřísní úvěry

Nový zákon má zpřísnit podmínky pro získání úvěru. Mnoho nebankovních institucí bude nuceno ukončit svou činnost. Základní kapitál pro nebankovní poskytovatele musí být 20 milionů korun. Vlivem zákona o spotřebitelském úvěru, již přijatým senátem je také možnost kdykoliv splatit úvěr, nebo převést ho jinam. Čeká se už jen na podpis samotného prezidenta, než vyjde tento zákon v platnost. Bude ještě nějakou dobu trvat, než bude účinným. Pokud se budou chtít nebankovní instituce udržet na českém trhu, nebudou to mít lehké. Licence pro poskytování bude moci udělovat pouze Česká národní banka. Pro poskytování úvěrů budou muset nebankovní společnosti také udržovat základní kapitál alespoň ve výši 5% objemu poskytnutých a nesplacených půjček. Tyto pak vykáže na konci kalendářního roku. Kapitál pak ještě navíc nesmí klesnout pod výši základního kapitálu.

Posouzení úvěruschopnosti:

Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a před změnou závazku ze smlouvy, který je ve významném navýšení celé výše daného úvěru, podle zákona o spotřebitelském úvěru budou poskytovatelé povinni posoudit úvěruschopnost žadatele.

Na základě porovnání příjmů a výdajů, a způsobů splácení dluhů se bude úvěruschopnost posuzovat. Bude se posuzovat také hodnota majetku v případě, že má být spotřebitelský úvěr úplně, nebo jen částečně splacen výnosem z jeho prodeje. Zohledňovat však budou muset předpoklad, že dojde k prodeji nemovitosti, nebo že proběhne dědické řízení, apod.

Pokud se z tohoto posouzení prokáže, že jste úvěr schopni splácet, smí vám být poskytnut. Pokud vám však bude úvěr poskytnut bez prověření, bude smlouva neplatná a splácení z vaší strany bude spláceno bezúročně a dle vašich možností.

Nově upravuje zákon o spotřebitelském úvěru možnost předčasného splacení. Úvěr je možné splatit, třeba i z části, kdykoliv po dobu jeho trvání. Právo máte na snížení celkových nákladů o výši úroků a další náklady, které by byly nutné hradit v případě splácení úvěru pravidelně ve splátkách.

Banka má však také právo, a to na náhradu nákladů vzniklých splacením úvěru. Musí být ale prokazatelné, že vynaložené náklady vzniklé z předčasného splacení byly účelné.

Věřitel nesmí náklady z předčasného splacení vůbec požadovat v rámci plnění z pojištění, které bylo k zajištění splacení tohoto úvěru, v případě, že byl úvěr poskytnut v možnosti jeho přečerpání a nebo v případě, že jej dlužník splatil v období, pro které nebyla stanovena pevná úroková sazba.

Výše nákladů účtovaných věřitelem nesmí být vyšší než 1% z předčasně splacené částky v případě, že doba mezi sjednaným koncem a předčasným splacením přesahuje 1 rok. Je-li doba kratší než rok, pak nesmí věřitel účtovat náhradu nákladů vyšší než 0,5% z předčasně splacené části spotřebitelského úvěru.

Pokud předčasně splatíte svůj úvěr, nesmí být náklady vyšší, než úrok, za který byste úvěr plnili pravidelně až do konce sjednané doby.

Úvěr na bydlení to má jinak. Ten je možno splatit jen v případě, že bude smlouva trvat delší dobu, než jsou 2 roky. Maximální výše poplatku je 50.000 Kč a nesmí být vyšší než 1% z předčasně splacené částky.

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezil sankce, které bude moci věřitel v případě vymáhání pohledávky naúčtovat dlužníkovi. Budou to pouze ty náklady, které účelně souvisejí s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení a penále za každý den z prodlení ve výši 0,1%, maximálně 200.000 Kč a maximálně 50% z dlužné částky.

Úvěr v cizí měně:

Poskytovatel bude povinen umožnit změnu měny úvěru v níž má dlužník svůj hlavní příjem, v které držel aktiva, ze kterých má být úvěr plněn a to v době, kdy byla jeho úvěruschopnost naposledy posuzována. Následně pak musí věřitel dlužníkovi umožnit změnu měny úvěru na měnu státu, ve kterém měl dlužník trvalé bydliště, nebo ve kterém státě má bydliště v době, kdy o změnu žádá.

Poskytovatel úvěru v cizí měně má povinnost informovat dlužníka alespoň jednou za rok o částce, která zbývá uhradit, o výši splátek, o podmínkách v případě změny měny tohoto úvěru a o dalších opatřeních a omezeních rizik vyplývajících ze změny kurzu.

Poskytovatel úvěru je povinen před uzavřením smlouvy dlužníka informovat a na svých internetových stránkách zveřejnit informace o zprostředkovateli a provizi, kterou si za zprostředkování účtuje. V písemné formě bude smlouva vyžadována jen v určitých případech.

Poskytovatel má právo zpoplatnit radu, jen v případě, že bude v tištěné podobě.

Zprostředkovatel má právo na jakoukoliv odměnu. Výjimkou je právo na náhradu daní, náhradu správních poplatků a na náhradu jiných obdobných plnění a nákladů účelně vynaložených.

Odstoupení od smlouvy:

Po podepsání smlouvy má dlužník právo na prostudování a následné odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být písemně tak, aby lhůta byla považována za dodrženou. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno prostřednictvím poštovních služeb v listinné podobě a však nejpozději poslední den lhůty na odstoupení.

Využití zástavního práva:

Podle zákona o spotřebitelském úvěru má věřitel povinnost do 6 měsíců dlužníkovi oznámit, že má v plánu zastavenou nemovitost prodat, aby uspokojil svou pohledávku.

Věřitel nesmí dlužníkovi bránit, aby prodal tuto svou nemovitost sám za účelem splacení pohledávky.

Pokud věřitel nevyrozumí do 6 měsíců dlužníka, zapíše zástavní právo do veřejného rejstříku a tím lhůtu nedodrží, tato lhůta začíná běžet až ode dne zápisu.

Nelze si s věřitelem ujednat oznámení o prodeji nemovitosti za dobu kratší, než je právě těch 6 měsíců.

Změny zákona o spotřebitelském úvěru nabudou účinnosti až po čtyřech měsících od vyhlášení ve sbírce zákonů.