Exekuce

Nejednoho neplatiče děsí vidina hrozící exekuce. Existuje mnoho a mnoho důvodů, jež vedou k nepravidelnému splácení závazků. Různé okolnosti však mohou vést i k úplnému přerušení splátek(někteří tak činí i záměrně). Převážná většina lidí se však dostává do velmi tíživé finanční situace, jež je příčinou této nepříjemné hrozby. Ztráta dobře placeného místa, ztráta zaměstnání úplně, dlouhodobá nemoc či nepředpokládaná životní situace mohou vyústit k nesplácení závazků.

Dostat se do dluhů je velmi snadné, ale dostat se z nich již tak lehké není. Pokud nesplácíte, musíte počítat i s možností vyhrocení situace. Věřiteli dojde trpělivost (pokud neprojevíte ani snahu o dodržení náhradního splátkového kalendáře) a rozhodne se celou věc řešit soudní cestou (exekucí).

Vše co souvisí s exekucí

Dlužník se svým podpisem na smlouvě či dohodě zavazuje splácet určitou dlužnou částku. Pokud však dlužník nedodrží podmínky smlouvy (nesplácí), může očekávat exekuci. Věřitel chce totiž získat své peníze zpět od dlužníka (co nejdříve).

Exekuce, exekutoři a jejich pravomoc

Exekuce je nucený výkon na základě exekučního titulu, pokud dlužník nesplní svou povinnost ve stanovené lhůtě.

Exekuci provádí pracovník exekutorského úřadu, který je jmenován Ministerstvem spravedlnosti. Exekutoři jsou sdruženi v exekutorské komoře. Jejich úřady se nachází v obcích, v nichž sídlí okresní soudy.

Exekuční titul znamená první krok ve věci exekuce. Vždy musí obsahovat doložku o vykonatelnosti. Na základě tohoto titulu může exekutor zahájit celý proces vymáhání dlužné částky.

V zásadě se jedná o rozhodnutí soudu (usnesení, rozsudek, platební rozkaz), rozhodčí nálezy, schválené smíry, notářské zápisy (se svolením vykonatelnosti), exekutorské zápisy, rozhodnutí orgánu veřejné správy či rozhodnutí (popř. výkazy) o nedoplatcích na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení. Do exekučních titulů spadají také i další jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon je povolen zákonem (soupis přihlášených pohledávek v insolvenci).

Exekutor má pravomoc vstoupit (za asistence POLICIE) do domácnosti dlužníka nebo majitele nemovitosti. A to tehdy, pokud má důvodné podezření, že v dané domácnosti dlužník bydlí a má v něm i svůj majetek.

Majetek dlužníka nemusí být pouze „olepen“ štítky „EXEKUČNĚ ZABAVENO“. Majetek bude rovnou zabaven a odvezen. Ačkoli má exekutor pravomoc do bytu vstoupit, má vždy povinnost zabránit nepřímým škodám. Pokud při odchodu nezabezpečí objekt, hrozí vykradení. Proto musí byt (nemovitost) uzavřít a klíč předat vhodné osobě (majitel nemovitosti). Popřípadě lze klíč ponechat na jiném vhodném místě.

Způsoby provedení exekuce

Zákon připouští hned několik způsobů umoření dluhů. Exekutor může zabavit dlužníkovi movité věci a následně je prodat v dražbě. Totéž platí i v případě nemovitosti (dražba nemovitosti).

Exekutor si totiž zjišťuje majetkové a příjmové poměry dlužníka. Kontaktuje zaměstnavatele, banku či katastr nemovitostí a zahájí proces umořování dluhu.

Dlužníkovi pak může být prováděna srážka ze mzdy, nebo mu bude zablokován (zmrazen) bankovní účet.

V souvislosti s nemovitostí může dojít ke zřízení exekučního zástavního práva k nemovitosti. Nemovitost sice nemusí být prodána, ale výtěžek z provozu bude použit na splácení dluhů (správa nemovité věci).

Často dochází ke kombinaci několika způsobů výkonu exekuce, či volbě pouze některého z nich. Musí se však zachovat přiměřenost zvolené formy.

Pokud má být prováděna srážka ze mzdy, mohou být (krom samotné mzdy) postihnuty srážkou i nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody či dávky státní sociální podpory(přídavky na dítě, rodičovský příspěvek). Exekucí lze postihnout i majetek a finance druhého z manželů (společné jmění manželů). Platí však, že dlužníkovi vždy zbude pouze nezabavitelné minimum. Nezabavitelná částka odpovídá dvojnásobku životního minima.

Co nelze zabavit

Dlužník je určitým způsobem chráněn před zabavením některých věcí. Na seznamu nezabavitelných věcí najdete domácí zvířata, snubní prsteny, dvojnásobek životního minima (nezabavitelná částka), zdravotnické pomůcky či oblečení denní potřeby (neluxusního charakteru). Z nejzákladnějšího vybavení domácnosti je to pak např. pračka, lednice, postele či skříně. U podnikatelů jde o věci, které potřebují ke své činnosti.

Pokud dojde k zabavení věcí, které patří jiné osobě, musí být prokázáno u soudu vlastnictví věci této osoby. Jelikož exekutor na místě výkonu nezkoumá vlastnictví majetku, má skutečný vlastník možnost podat tzv. „Žalobu o Vyloučení věcí z exekuce“. Pokud soud jeho nárok potvrdí, bude mu majetek navrácen.

Zánik exekuce

Splacením samotného dluhu nekončí exekuce. Dlužná částka se totiž zvyšuje o náklady na exekuci. Teprve po úhradě dluhu i těchto výdajů, bude vydáno pravomocné rozhodnutí o ukončení exekuce. Jakmile je toto rozhodnutí vydáno, jsou obeznámeny všechny subjekty (figurující v tomto řízení) o ukončení srážek, odblokování bankovního účtu apod.

Do nákladů exekuce je započteno mnoho složek (odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náklady spojené s přípravou a realizací dražeb, DPH, náhrada za doručování písemností) a tyto cílové náklady mnohdy převyšují počáteční dlužnou částku.

Exekuce však také může být stažena ze strany věřitele (navrhovatel exekuce), pokud došlo k úhradě dluhu před podáním návrhu na exekuční řízení. Žádosti věřitele musí být vždy vyhověno!

Exekuci lze zastavit i z důvodu nemajetnosti.

Závěr

Exekuce není žádná legrace. Pokud je to alespoň trochu možné, dohodněte si náhradní splátkový kalendář a umořte dluhy (dle finančních možností). Celková částka se prodraží o náklady spojené s tímto nepříjemným procesem vymáhání. Nejenže můžete být zadluženi až do konce života, ale tyto dluhy mohou přejít i na vaše potomstvo. Budete se navíc potýkat s finanční i psychickou zátěží.