Offshore společnosti

Máte-li zájem ochránit svůj majetek před vysokými daněmi, je jedním z nejvýhodnějších způsobů založení offshore společností. Jedná o založení společností mimo Českou republiku. A to v místech známých jako daňové ráje. Na našich webových stránkách vám poskytneme informace o založení společností ve vybraných rájích. Jedná se o Seychelské ostrovy, Belize, Kypr a Dominikánskou republiku. V tomto článku se dozvíte o tom, jaký je způsob založení, kde je a kde není povinné vést účetnictví, jaká je výše zdanění zisku a mnoho dalšího.

Offshore společnosti jsou společnosti v zemích, kde mají nízké daňové sazby. Jedná se o daňové ráje. Základem, ke kterému tyto offshore společnosti, patří vytvoření daňové optimalizace. Cílem je uchránit majetek před vysokými daněmi. Mezi výhody offshore společností patří minimální výše daní z příjmu, minimální výše zdanění společníků, zajištěna anonymita a vytvoření nadnárodní image.

Chcete-li založit offshore společnost je vhodné nejdříve se společností prokonzultovat, které místo je pro naše nároky nejvhodnější. Zde je pak společnost založena. Offshore společnosti nabízí celou řadu služeb. Obstarává výpisy z rejstříků, ověřuje dokumenty, zajistí statutární zástupce a mnoho dalšího. K nejvhodnějším způsobům založení patří využití předzaložených společností.

Na celém světě je více jak 50 zemí, ve kterých je výhodné si založit offshore společnost. Vybrat si tu správnou není jednoduché. Mezi nejvýznamnější země patří Seychelské ostrovy, Belize, Dominikánská republika, Kypr, Švýcarsko a mnoho dalších.

Existuje celá řada rozdílů v zakládání společností v jednotlivých zemích.

  1. Jedním z rozdílů je výše základního jmění. Offshore společnosti mají výši základního jmění stanovenou pouze na papíře. U těchto společností není vyžadováno, aby měla společnost vytvořený základní kapitál a měla ho v hotovosti.
  2. Dalším rozdíl spočívá ve způsobu založení. Aby společnost mohla být založena, musí být registru předloženy veškeré požadované informace a dokumenty. Společnost bývá nejčastěji zakládána přes internet.
  3. Podstatným rozdílem je zde výše zdanění. V případě, že společnost podniká na území jiného, než domovského státu, jedná se o mezinárodní obchodní společnost. Tato zahraniční společnost plní svoji daňovou povinnost uhrazením paušálního ročního poplatku. Co se týče daňového přiznání, v offshore společností není vyžadováno její odevzdání.
  4. Z hlediska doby založení je možné vytvořit společnost do dvou dnů. A to po odevzdání veškerých požadovaných listin, povolení, dokumentů, atp.
  5. V offshore společnostech je zajištěna anonymita. Ve většině zemí nemají veřejný obchodní rejstřík.
  6. Akcie na majitele. V některých stát není možné vydávat akcie na majitele. Na ostrově Kypr nejsou například povoleny akcie na doručitele.

Oblíbeným a často vyhledávaným místem pro založení společnosti  jsou Seychelské ostrovy. Předností je, že daň z příjmů je zde nulová. Společnosti nemají povinnost vedení účetnictví a nepodléhají ani auditu. Nepodléhají ani devizové kontrole. Aby společnost mohla být založena je potřeba mít alespoň jednoho ředitele nebo jednoho akcionáře.

Kypr patří mezi další daňové ráje. Na rozdíl od Seychelských ostrovů, je zde daň ze zisku ve výši 10%. Dalším rozdílem je zde povinnost vedení účetnictví a povinnost auditu. Ten musí být předkládán Kyperskému daňovému úřadu a Kyperská centrální bance.

Mezi další vybrané daňové ráje patří Dominikánská republika. Výše daně ze zisku zde činní 25%. Každý rok se uskutečňuje výroční valná hromada, kde mají akcionáři povinnou účast. Mezi ekonomicky nejvýhodnější společnosti jsou SARL.

V Belize není povinné vést účetnictví ani audit. Společnosti zde nepodléhají ani devizové kontrole. Činnosti firem mohou být různé. Zakázány jsou jen činnosti v oblasti finančnictví.

Specifikace

Offshore společnosti jsou společnosti, které se nachází v zemi, kde jsou nízké daňové sazby. Jsou tedy umístěny v daňových rájích. Podstata spočívá v tom, že v těchto zemích je nižší daňové zatížení než-li je v České republice. Tyto společnosti mají základ v anglo-saském obchodním právu. Dané právo je využíváno zejména v oblastech, které byly koloniemi Anglie. Toto právo se používá také v Austrálii, v USA či na Novém Zélandu.

Slovo „offshore“ znamená v překladu „pobřeží“. Což je příhodné, jelikož většina států, jež poskytují založení tohoto druhu společností, je nalézají na ostrovech. Jelikož současná krize vyžaduje ochranu svého majetku před jejími následky, nabízí se jako vhodné řešení tzv. daňová optimalizace. Jedná se o možnost uchránění majetku před vysokými daněni, jež Evropa bezpochyby má. Tato daňová optimalizace je prováděni přes offshore struktury. Ta zároveň zajišťuje anonymitu vlastnické struktury společnosti, nebo dokonce celého holdingu.

K hlavním výhodám koupě offshore společností patří minimální výše zdanění příjmů společností, minimální zdanění společníků těchto společností. Zajištěná je také anonymita společníků těchto společností. A vytvoření nadnárodní image.

Na celém světě existuje něco okolo 50 zemí, ve kterých je možné založit offshore společnosti. Některé země, ve kterých je možné založit offshore společnosti nabízejí osvobození od daní a to bez ohledu, kde má investor místo pobytu. Takové země jsou třeba Bahamy nebo Kajmanské ostrovy. Jiné země nabízí osvobození od daní pouze pro nerezidenty. Sem patří Gibraltan či Belize. Další země nabízejí výhodné daňové podmínky, které jsou založeny na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které se uzavírá s domovských státem investora. To jsou zejména Kypr, Barbados, Nizozemí či USA.

Založení společností

Jak tedy správně postupovat při zakládání offshore společnosti:

  1. Konzultace – abyste si mohli založit offshore společnost v některé z vybraných zemích, je lepší navštívit určitou společnosti, která je zakládáním takových to společností zabývá. Vhodná je konzultace, abyste dostali určitou představu o tom, jak správně postupovat při zakládání společnosti v daňových rájích. Založení offshore společnosti je velmi jednoduché, diskrétní a profesionální. Na základě požadavků a již zmíněné konzultace bude vybrána nejlepší varianta. Založená společnost bude bez jakékoliv historie. Založení společnosti je poměrně rychlou záležitostí. Doba se pohybuje kolem 2-4 týdnů
  2. Úhrada udržovacího poplatku – jedná se o základní správu offshore společnosti, který musí být hrazen každý rok. A to dopředu. Na základě tohoto udržovacího poplatku se každoročně vyřizuje podávání výročních zpráv a daňových přiznání.
  3. Rozšířená správa a činění úkonů – je možné zajistit konzultace, podepisování různých smluv, záruk a dohod a jiné dohody.
  4. Chce-li klient, tedy jednatel či akcionář, jednat za offshore společnost, tak samozřejmě může. Má-li zájem o udržet si anonymitu, je možné využít služeb nominee.

Pro úspěšné založení offshorové společnosti je vhodné využít holdingovou či jinou strukturu.

Offshoringové společnosti nabízí celou řadu servisů a služeb. Jednou z takových služeb je zajištění tlumočníka. Nebo třeba otevření účtů v bankách v zemích Evropské unie i mimo ni. Offshore firmy je možné také prodávat či přidávat do ní další společníky, v případě, že budete chtít přibrat do podnikání obchodní partnery. Mezi další služby poskytované při zakládání offshore společnosti jsou: zajištění statutárních zástupců v dané zemi, zajištění sídla, obchodní adresy, přihlášení vytvořené společnosti k dani z příjmu i k ostatním daním, legalizace a ověření všech podpisů, ověření veškerých dokumentů, obstará výpisy z rejstříků, atp.

Nejvhodnějším způsobem založení offshore společnosti je využití již předpřipravené společnosti. Tzv. ready made společnosti.

Belize

Belize je jedním z daňových rájů. Jedná se o stát, nacházející se ve Střední Americe. Tento stát byl v minulosti nazývaný jako Britský Honduras. Belize je omýván Karibským mořem a sousedí s Mexikem, Guatemalou a Hondurasem.

Máte-li zájem založit společnost právě v Belize, je nutné, abyste všechny potřebné dokumenty společnosti a zejména jejich stanovy doručili registru. Dále musíte registru poskytnout společenskou smlouvu s adresou sídla společnosti a informace o místním zástupci. Společnost je možné založit do několika hodin, maximálně do jednoho dne. Ředitelem či akcionářem společnosti v Belize může být jakákoliv osoba, která má zde trvalý pobyt. V Bezlize jsou také povoleni korporátní ředitelé.

Na výši základního kapitálu navazuje také výše paušální daně. Má-li firma základní kapitál ve výši 50 000 USD, částka placená na paušálních daní pak činní 100 USD. Minimální výše základního mění není zákonem stanovena. Je určena optimální výše. A to již zmíněných 50 000 USD. Ve státě Belize je možné vydávat akcie na majitele. Podmínkou těchto akcií je, že v žádném případě nesmí opustit území Belize.

Společnost nemusí vést účetnictví a nepodléhá ani auditu. Vedení účetnictví je tedy pouze dobrovolné. Výjimkou je, když má společnost některou ze speciálních licencí a nemá příjmy ze zdrojů na území Belize. Daň z příjmů je v Belize nulová. Co se týče předmětu podnikání je povoleno vše, co není zákonem výslovně zakázáno. Mezi zakázané činnosti patří například působit jako banka, pojišťovna, najímat nemovitosti, poskytovat služby registrovaného sídla, atd.

Offshore společnosti na Belize jsou osvobozeny od devizové kontroly. Ke snadnějšímu založení společnosti jsou využívány ready made společnosti. Dohody o zamezení dvojího zdanění nemá Belize žádné uzavřené. Založená společnost má označení IBC.

Dominikánská republika

Dominikánská republika není jen nekonečně dlouhé a bílé pláže, které jsou lemované nejrůznějšími druhy palem, stát, který je omývaný mořem, ale jedná se také o velmi vyhledávaný stát z hlediska ekonomiky. Dominikánská republika je jak skutečným rájem, tak také rájem daňovým.

Dominikánská republika se nachází v Karibském moři. Po Kubě je druhým největším národem v Karibiku. Úředním jazykem je španělština. Hlavní město Dominikánské republiky je Santo Domingo. Měnou je dominikánské peso, které má značku DOP. Daňový režim je zde založen na zásadě teritoriality.

Zákonem stanovená minimální výše základního kapitálu je 100 000,- DOP. Co se týče orgánů společnosti, jsou vyžadované 3 pozice. A to prezident společnosti, viceprezident a tajemník. Aby společnost mohla v Dominikánské republice vzniknout, musí být registrována u místních úřadů. Pravidelně se konají výroční valné hromady a akcionáři se jich musí povinně účastnit. Z jednání se pak pořizují zápisy, jež jsou následně předkládány na Obchodním rejstříku.

K ekonomicky nejvýhodnějším zakládajícím společnostem patří SARL. Tento druh společnosti vyžaduje mít jednoho ředitele a alespoň dva společníky. Výše základního kapitálu je zákonem stanovena v minimální výši 100 000 Peso. Aby společnost mohla být založena, základní kapitál musí být splacen v celé své výši. SARL je druh společnosti s ručením omezeným.

Výše daně z příjmů společností je v Dominikánské republice ve výši 25%. 1% je pak daň z majetku a je odečítána z příjmů právnických osob. Z dividend, mezd a podílů je vybírána srážková daň. Výše daně z přidané hodnoty je pak 16%.

Kypr

Ostrov Kypr leží ve Středozemním moři. Z ekonomického hlediska má Kypr v současné době ekonomický růst a relativní stabilitu. Kypr je rozdělen na část řeckou a tureckou, kde převládající část tvoří právě ta řecká.

Pro investiční záměry je nejvhodnější oblastí západní část Kypru. Ta je více vyspělejší a má vládu, která je mezinárodně uznávaná. Mají zde velmi rozvinutou infrastrukturu na vysoké úrovni. Jak na Kypru založit offshore společnosti?

Společnosti, které se chtějí registrovat, musí předložit prostřednictvím licencovaného správce firmy nebo místního advokáta, jež má licenci, stanovy společnosti a společenskou smlouvu s identifikací sídla na Kypru a místního registračního agenta. Firma následně předloží seznam ředitelů a akcionářů. Přičemž úřady na ostrovu Kypr vyžadují bankovní reference. Informace o ředitelích, akcionářích a benefitorech má na starosti obchodní rejstřík. Tyto údaje jsou veřejnosti k dispozici. Neexistují-li žádné překážky k založení společnosti. Společnost je založena během 2 až 4 dnů. Offshore společnost založená na ostrově Kypr, musí mít minimálně jednoho ředitele, jež musí být buď fyzickou či právnickou osobou. Firma může mít i pouze jediného akcionáře, a tím může být fyzická nebo právnická osoba. Druhem akcií, které tady nejsou povoleny jsou akcie na doručitele. Základní kapitál vzniká splacením základních poplatků. Z hlediska daní, offshore společnost založená v Kypru má výši daní ze zisku 10%.

Firmy, jež jsou založeny na Kypru, mají povinnost vést účetnictví a povinnost předkládat výroční finanční uzávěrky. Audit účetnictví musí být prováděn každý rok. Audit musí být také předložen Kyperskému daňovému úřadu a Kyperské centrální bance. Informace o ředitelích, akcionářích a další údajem, např. o sídle společnosti jsou veřejnosti k nahlédnutí za předpokladu, že o to požádá obchodní rejstřík. Může se také stát, že společnost vyžaduje anonymitu.

Mezi výhody založení offshore společností právě na Kypru, je jeho podepsání s různými státy o zamezení dvojího zdanění. Mezi takové státy patří třeba ČR, Norsko, Švédsko, Velká Británie, USA, Rakousko, Rusko a mnoho dalších.

Seychelské ostrovy

Seychelské ostrovy se nachází u východního pobřeží Afriky v Indickém oceánu. Leží mezi Madagaskarem a rovníkem. Seychelské ostrovy jsou tvořeny skupinou asi 115 ostrovů. Mezi nedůležitější ovšem patří Mahé, kde leží hlavní město Victoria.

Seychelské ostrovy patří mezi jedny z nejznámějších a nejvíce využívaných daňových rájů. A to zejména pro to, že jejich politická a ekonomická situace je vysoce stabilní. Dále mají velmi kvalitní jurisdikci a cenovou dostupnost služeb. Tím že Seychely nabízí daňové úlevy a poskytují celou řadu dalších výhodných pobídek, se snaží na ostrovy přilákat zejména mezinárodní renovované finanční a bankovní instituce. Co se týče výše daně z příjmů, tak ta na Seychelách není. Výše daně je tedy nulová.

Abyste mohli založit společnost, je nutné mít alespoň jednoho ředitele. Ředitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Minimální počet akcionářů je také jeden. Na rozdíl od Kypru, jsou na Seychelských ostrovech povoleno využívání akcií na doručitele. Společnosti založené na Seychelských ostrovech nemají povinné vedení účetnictví. Ani tyto společnosti nemají povinnost předkládat audit a to pouze v případě, že firma nevlastní některou z licencí pro banky, trusty nebo pojišťovny.

Ale i tady existují některá omezení. Například není možné vlastnit nemovitost na ostrovech. Není možné provádět služby, týkající se bankovnictví, pojišťovnictví, správy fondů, správy aktiv a mnoho dalších činností a služeb, které jsou spojeny s bankovnictvím či pojišťovnictvím. Založená společnost může mít jakýkoliv název. Jedinou podmínkou je, že tento název nesmí být totožný či podobný, aby nedocházelo k možným nesrovnalostem či omylům. Je zajištěna anonymita, diskrétnost a ochran osobních údajů. Není zde povinný žádný veřejný rejstřík akcionářů či členů představenstva.

Co se týče devizová kontroly, na Seychelských ostrov neexistuje žádná devizová kontrola. Offshore společnosti je možné založit také pomocí ready made společností.