Státní dluhopisy

Státní dluhopisy patří do oblasti dluhopisů, které jsou členěny podle emitenta. Státní dluhopisy emituje stát, přímo Ministerstvo financí prostřednictvím České národní banky. Tato stránka nabízí informace o dluhopisech jako takových, o jejich rozdělení. Zaměřuje se zejména na podávání informací týkajících se právě státních dluhopisů. Jakým způsobem se emitují a dozvíte se něco málo o nově emitovaných dluhopisech občanům.

Mluvíme-li o dluhopisech, máme na mysli dluhové cenné papíry. Dluhový cenný papír představuje závazek emitenta splatit věřiteli veškerý dluh. Tento dluh je pak navýšen o úrok.

Dluhopisy je možné rozdělit podle několika hledisek. Jedná s o rozdělení dle doby splatnosti, podle emitenta, způsobu úročení nebo dle rizika.

Podle splatnosti rozlišujeme dluhopisy krátkodobé, které mají splatnost do jednoho roku, střednědobé (se splatností od jednoho do deseti let) a dlouhodobé dluhopisy, které jsou splatné od deseti let a více.

Z hlediska emitenta je možné rozlišovat dluhové cenné papíry:

  • bankovní, které jsou emitovány těmito finančními institucemi
  • korporátní dluhopisy jsou vydávány určitými společnostmi, podniky. Tento typ dluhopisů má různou míru rizikovosti a tím také různou výši úroků
  • komunální dluhové cenné papíry vydávány obcemi nebo městy, k jejich vydání je potřebné opatřit souhlas Ministerstva financí
  • pokladniční poukázky, vydané Ministerstvem financí. Jedná se o dluhopisy se splatností do jednoho roku. Výnosy z těchto poukázek jsou nižší
  • státní dluhopisy, jejichž emitentem je stát. Přímo je vydává Ministerstvo financí prostřednictvím České národní banky. Tento druh cenných papírů je typem „bezrizikové“ investice. A to z toho důvodu, že ručení zajišťuje stát. Výnosy z těchto dluhopisů jsou vypláceny Českou národní bankou. Výnosy jsou před vyplacením sníženy o 15% srážkovou daň. Stát prostřednictvím takto získaných peněžních prostředků investuje do infrastruktury nebo peníze slouží ke snížení státního dluhu

Podle úroků je možné rozdělit dluhové cenné papíry na dluhopisy:

  • s pevným kupónem – výše kupónu je stejná po celou dobu životnosti dluhopisu. Můžeme si tak velmi snadno spočítat budoucí zisk. Značnou nevýhodou dluhopisů s pevným kupónem je jejich nerentabilnost
  • s proměnlivým zúročením – tento typ je závislý na referenčních sazbách
  • s nulovým zúročením – během jejich trvání se nevyplácí žádné kupónové platby. Abychom dosáhli výnosu, je nutné, aby věřitelé nakupovali cenné papíry s diskontem. To znamená, pod nominální hodnotu dluhopisu, kterou je dlužník povinen splatit
  • indexované – jejich výše se odráží od vývoje indexů mezd, cen zlata, ropy a jiných komodit

Státní dluhopisy jsou vydávány státem, Ministerstvem financí prostřednictvím České národní banky. Tato emise je prováděna tzv. holandskou aukcí, kde je nejdříve stanovena vysoká vyvolávací cena, které se postupem snižuje. Snižuje se do té doby, dokud není přijata některým z účastníků aukce. Co se týče emise státních dluhopisů občanům, první byla provedena v loňském roce na podzim. Tato emise měla veliký úspěch. Získalo se kolem 20 miliard korun. Druhá emise občanům proběhla letos, to je v roce 2012 na jaře. Touto emisí získal stát kolem 15 miliard korun. Aby mohla být emise uskutečněna, musí být splněny emisní podmínky Ministerstva financí.

Dluhopisy

Dluhopis je dluhový cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit dluh věřiteli. Tento dluh je pak navýšen o úrok. Emitent se zavazuje splnit všechny svoje závazky. Dluhopis je zastupitelný cenný papír. Podle zákonů v České republice, musí emitent požádat Českou národní banku o povolení k emisi dluhopisů.

Dluhové cenné papíry je možné rozdělit podle několika kritérií. Rozlišujeme je podle rizika, emitenta, doby splatnosti či podle způsobu úročení. Dále je možné členit dluhopisy podle jejich podoby.

Dluhopisy podle doby splatnosti je možné rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Známým pravidlem je, že čím dříve je splatný dluhopis, tím je nižší riziko a také nižší výnos.

Krátkodobé dluhopisy jsou cenné papíry se splatností do jednoho roku. Patří sem zejména pokladniční poukázky, komerční papíry nebo depozitní certifikáty.

Střednědobé dluhopisy mají splatnost od jednoho do deseti let. Dlouhodobé dluhopisy mají splatnost delší než 10 let.

Dle emitenta rozlišujeme státní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou vydávány státem. Tyto dluhopisy mají nízkou rizikovost a také nízký výnos.

Komunální dluhopisy jsou emitovány samosprávnými celky. Tyto dluhopisy jsou emitovány pouze se souhlasem Ministerstva financí. Vydávají je buď obce nebo města.

Korporátní dluhopisy, neboli podnikové, jsou emitovány některou společností. Tento druh cenných papírů má různou míru rizikovosti. Od velikosti rizika je odvíjí také míra výnosnosti.

Dalším typem dluhopisů, jsou bankovní. Vydávají je banky. Daný typ je často považován za součást korporátních dluhových cenných papírů, jež se vyznačuje specifickými právními a také finančními možnostmi.

Pokladniční poukázky jsou vydávány státem. Jedná se o krátkodobé cenné papíry. Mohou být vydávány také institucemi nebo orgány veřejné správy, jako jsou bankovní domy. Pokladniční poukázky mají nízkou míru výnosnosti.

Podle úroků dělíme dluhopisy s pevným kupónem, s proměnlivým variabilním kupónem, s nulovým úročením a indexované dluhopisy. Při výběru vhodných dluhopisů, je pro malé investory úrok jedním z klíčových požadavků.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy, neboli obligace, jsou dluhovým cenným papírem. Dluhový cenný papír vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Lidé mohou získat státní dluhopisy prostřednictvím bank a dalších podobných institucí, které mají na trh, kde jsou emitovány státní dluhopisy, přístup.

Rozdělit dluhopisy můžeme podle několika hledisek: podle emitenta, podle doby splatnosti, podle úroků. Státní dluhopisy patří do skupiny dluhopisů členěných dle emitenta.

Stát si prostřednictvím emise dluhopisů vypůjčí od obyvatel peněžní prostředky, které jsou obyvatelům po určité době vráceny. Vrácená hodnota je však vyšší. Je navýšena o výnos. U státních dluhopisů je jedná o poměrně bezrizikovou investici. Stát vydává různé druhy dluhopisů. Jedná se o krátkodobé dluhopisy (jedná se zejména o pokladniční poukázky), které mají splatnost do jednoho roku, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy jsou o něco málo riskantnější, ale je zde vyšší výnos. Výnosy jsou zdaňovány srážkovou daní, které činní 15%. Úroky ze státních dluhopisů vyplácí Česká národní banka.

státních dluhopisů je emitentem stát. Mluvíme-li o České republice, emitentem státních dluhopisů je Ministerstva financí. Emise je zajišťována Českou národní bankou a to způsobem tzv. holanské aukce. Jedná se o obdobu anglické aukce, jež je především známá jako „otevřená aukce s klesající cenou“. Základem je přemrštěná vyvolávací cena, které je postupně snižována, dokud není cena některým z účastníků akceptována.

Státní dluhopisy se vyznačují nízkou mírou rizika. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsou mezi investory velice oblíbené. V případě, že některé státy jsou rizikovější, musí nalákat investory jinými způsoby, například vyplácením vyššího úroku kvůli rizikové přirážce.

A jak jsou vlastně využívány půjčené peníze? To záleží na rozhodnutí státu. Nejčastěji jsou však investovány do infrastruktury nebo jsou používány ke splácení státního dluhu. Stát může vypůjčené peníze použít ještě k jedné důležité věci. A to ve smyslu monetární restrikce, tedy ke snižování množství peněz v ekonomice.

České dluhopisy

Tak konečně i pro občany České republiky je umožněno nakupování státních spořících dluhopisů. A to od podzimu roku 2011.

Hlavní výhodou nákupu těchto dluhopisů je, že osoby, které si dluhopis pořídí, získají poměrně vysoký úrok a jistotu v podobě garance státem.

Jedná se o konzervativní způsob investování. S vydanými státními dluhopisy je spojeno minimální riziko.

Mají-li občané České republiky zájem o nákup těchto „bezrizikových“ cenných papírů, musí již nakupit minimálně 1000 kusů. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je ve výši 1,- Kč. Nejnižší výše investice je tedy 1 000,- Kč. Kolik dluhopisů si ale může občan nakoupit maximálně není zákonem stanoveno.

A jaké výhody nám přináší investování do těchto dluhopisů?

Jedná se o poměrně bezpečnou investici, protože ručení zajišťuje stát. Představuje konzervativní způsob investování. Další výhodou je, že je možné do státních spořících dluhopisů investovat jakoukoliv částkou peněz. Musí však být dodržena stanovena minimální výše nákupu dluhopisů.

Výše výnosu není stanovena od objemu držených dluhopisů, jak je tomu u většiny akcií.

Při pořízení státních dluhopisů se neplatí žádné poplatky. Je nutné pouze uhradit celou cenu pořizovacích dluhopisů. Za poplatek je možné pořídit pouze nadstandardní služby.

Výhodou je také to, že je možné získat investované peněžní prostředky před stanoveným datem splatnosti.

České spořící dluhopisy nemají jen celou řadu předností, existují zde i nevýhody. Mezi nevýhody patří zejména nízké úročení. Obecně platí, že čím je investice rizikovější, tím je výnos vyšší. A jelikož jsou české dluhopisy téměř bezrizikové, odpovídá tomu i výše výnosů. Abychom získali vyšší výnos, je výhodné investovat například do derivátů, futures nebo akcií. Ty jsou ale spojeny s vyšším rizikem.

Emise dluhopisů

Emise státních spořících dluhopisů je prováděna prostřednictvím státu. Přímo Ministerstvem financí. Emisi státních dluhopisů zajišťuje Česká národní banka. Emise je prováděna tzv. holanskou aukcí.

Holanská aukce spočívá ve stanovení vysoké ceny, která se postupně snižuje. Cena je snižována do té doby, dokud není přijata některým z účastníkům.
Aby mohla být emise státní spořících dluhopisů provedena, je nutné splnit soubor podmínek. Tyto podmínky jsou vydávány Ministerstvem financí a tyto podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Emisních podmínek pro emisi státních spořících dluhopisů je kolem 67. Existují i další, zvláštní podmínky, pro emisi dalších druhů dluhopisů. Jedná se o podmínky pro diskontované spořící státní dluhopisy, proti-inflační spořící státní dluhopisy, proinvestiční spořící státní dluhopisy, kupónové státní spořící dluhopisy.

První emise státních spořících dluhopisů proběhla na podzim loňského roku. Tato emise měla velký úspěch. Na základě této velice úspěšné emise státních spořících dluhopisů, byla provedena druhá vlna emise dluhopisů. Tato emise proběhla od 31. května 2012 do 7.června 2012. Ministerstvo financí evidovalo objednávky těchto dluhopisů ve výši něco přes 15,3 miliardy korun. Nejvíce byl zájem o krátkodobé diskontované dluhopisy, jež bylo prodáno před 7,5 miliard kusů. I přes vysoký zájem byla však letošní emise státních spořících dluhopisů méně úspěšná, než emise, která proběhla minulý rok na podzim. To bylo evidováno objednávek dluhopisů ve výši 20 miliard korun.