Společnosti

Následující obsah je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o různých typech společností. Zjistíte kolik členů je potřeba k založení jednotlivých společností, jak se daná společnost zakládá a jak vzniká. Dále vám poskytneme informace o tom, která společnost musí vytvářet rezervní fond či nedělitelný fond, a v jaké výši. Kdo jsou orgány společnosti a jaké jsou jejich práva a povinnosti. Nakonec budete vědět, jak se společnost zrušuje a jak zaniká.

Naše internetová stránka je věnována společnostem, které si můžete v České republice založit. Jedná se zejména o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost a evropskou společnost.

Začneme nejvíce zakládanou společností, kterou je bezesporu společnost s ručením omezeným. Jedná o kapitálovou společnost, která se řídí obchodních zákoníkem. Aby mohla společnost vzniknout, je nutné mít od všech členů splacený vklad. Vklad může mít peněžní i nepeněžní formu. Výše základního kapitálu s.r.o. činí 200 000Kč. K orgánům společnost patří valná hromada, statutární orgán a dozorčí rada. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Akciová společnost je další společností, o které je nutné se zmínit. Jedná se další kapitálovou společnost, která v právních věcech vystupuje jako právnická osoba. Akciová společnost může být založena zakladatelskou smlouvou či zakladatelskou listinou. Která z těchto písemností má být použita závisí na počtu zakládajících osob. Výše základního kapitálu a.s. je buď 20 mil. Kč, nebo 2 mil. Kč. Tato společnost má povinnost tvorby rezervního fondu. Akciová společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zániku ovšem musí předcházet také její zrušení.

Veřejná obchodní společnost je osobní společností. U tohoto typu společnosti není stanovena minimální výše základního kapitálu. Tato společnosti se zakládá zakladatelskou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Veřejná obchodní společnost může fúzovat s jinou veřejnou obchodní společností či s jinou komanditní společností.

Komanditní společnost je osobní společnosti, a je tvořena komplementáři a komanditisty. Každý z nich má své povinnosti a závazky vůči společnosti. Společnost vzniká podepsáním zakladatelské smlouvy, která musí obsahovat státem stanovené náležitosti. Jednat za komanditní společnost mohou pouze komplementáři. Komanditisté mají povinný vklad do k.s. Výmazem z obchodního rejstříku komanditní společnost zaniká.

Družstvo. Jedná se o společnost, která se v dnešní době zakládá jen zřídka. Nejedná se ani o obchodní společnost, ani o kapitálovou společnost. Minimální výše základního kapitálu musí u družstva činit 50 000 Kč. Členové družstva za závazky společnosti neručí. Družstvo ručí celým svým majetkem.

V posledních letech dochází k zakládání evropských společností. Výhodou těchto společností je, že nemusí být zakládány jen na území ČR, ale v kterémkoliv státě EU. Společnost musí mít sídlo ve státě, kde je zapsána do obchodního rejstříku a musí se tato společnost také řídit právními předpisy této země.

Pokud se nechcete zdržovat se zdlouhavým papírováním, můžete si pořídit předem založenou společnost – ready made. Prodejem se zabývají speciální firmy, které svým klientům nabízí celou řadu služeb. Výhodou pořízení předem založených společností je zejména to, že nemusíte čekat, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Ready made společnost je bez jakékoliv historie, závazků či pohledávek. Nejdražší společnosti jsou pak akciové a evropské.

Akciová společnost

Nejdříve si uveďme pár informací o založení této společnosti. Aby akciová společnost mohla vzniknout, je nutné podepsat zakládající dokumenty. Může se jednat o zakladatelskou smlouvu, či zakladatelskou listinu. V případě, že je společnost zakládána pouze jedinou osobou, zhotovuje se zakladatelská listina. Je-li zakladatelů více, je nutné podepsat zakladatelskou smlouvu. Aby společnost mohla vzniknout, je dále nutné, aby byly splaceny vklady společníků. Tyto vklady jsou pro všechny povinné. Vkládat do majetku firmy je možné jak peníze, tak i nepeněžitý majetek, který musí být ovšem penězi ocenitelný. Součet těchto peněžitých a nepeněžitých vkladů nám dává základní kapitál.

Výše základního kapitálu je buď 20 mil. Kč, jedná-li se o založení s veřejnou nabídku. Pokud budete zakládat akciovou společnost bez veřejné nabídky, výše základního kapitálu činí „jen“ 2 mil. Kč. A jelikož hovoříme o akciové společnosti, je základní kapitál rozvržen do určitého počtu akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost je také možné založit pomocí tzv. předem založených společností – ready made.

Akciová společnost má povinnou tvorbu rezervního fondu. Ten se začíná tvořit v tom roce, kdy společnost poprvé dosáhla zisku, a to ve výši 20% z čistého zisku. V následujících letech je to jen 5% ze zisku. Zákonem stanovená výše rezervního fondu činí 10% základního kapitálu.

Mezi nejvyšší orgány, které řídí akciovou společnost, patří valná hromada, představenstvo a také dozorčí rada.

Pokud uvažujete o zrušení akciové společnosti, je možné to provést dvěma způsoby. A to s likvidací nebo bez likvidace. Společníci mají nárok na likvidační zůstatek. Společnost oficiálně zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným

Společnost může být založena jednou osobou, maximálně však padesáti lidmi. Dříve, než tuto společnost založíte, je nutné, aby byl splacen vklad všemi společníky. Minimální výše vkladu každého společníka je 20 000 Kč. Vklad může mít formu peněžitou či nepeněžitou. Co je ovšem u nepeněžitého vkladu důležité, aby se tento vklad dal peněžně vyjádřit. Vklady se splácejí na speciální účet v bance. Tyto peníze na účtu se nedají použít k jinému účelu. Společnost se zakládá podepsáním zakladatelské smlouvy či zakladatelské listiny. Než se společnost založí, musí být složeny všechny peněžité vklady, emisní ážio a alespoň 30% peněžitých vkladů.

Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným činí 200 000 Kč. Tato společnost má také povinnou tvorbu rezervního fondu. V prvním roce, kdy společnost dosáhne zisku, musí z něj odvést 5%. Povinná výše rezervního fondu činí minimálně 10% základního kapitálu. V případě, že se společnosti příliš nedaří a je tedy nucena sáhnout na rezervní fond, je nutné, aby byl tento fond v následujících letech dorovnat do zákonem stanovené výše.

Co se týče ručení, společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Všichni společníci této společnosti ručí za závazky společně a nerozdílně do výše všech nesplacených vkladů.

Společnost s ručením omezeným si můžete pořídit také jako předem založenou.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Statutární orgán je zde jednatel společnosti, který zastupuje společnost v obchodních záležitostech. Velice důležitý je také kontrolní orgán, kterým je dozorčí rada. Ta kontroluje veškerou činnost podniku a má pravomoc nahlížet do všech dokladů společnosti.

S.r.o. je možné zrušit z různých důvodů. Například může dojít k uplynutí lhůty, na kterou je společnost založena nebo dojde k zániku právnické osoby. Zrušit společnost je možné s likvidací nebo bez likvidace. Společnost s ručením omezeným zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

Veřejná obchodní společnost

U veřejné obchodní společnosti není dána minimální výše základního kapitálu. Společníci tak nemusejí skládat žádný vklad. V případě, že se společníci rozhodnou vložit vklad, musí to být uvedeno ve společenské smlouvě spolu s dalšími údaji. Tento vklad může být opět peněžitý nebo nepeněžitý. V případě, že společník nesplatí vklad do stanoveného termínu, je zákonem stanovený úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky. Ve společenské smlouvě však může být stanoveno, že úrok z prodlení bude vyšší nebo nižší.

Veřejná obchodní společnost se zakládá zakladatelskou listinou. Podpisy zakládajících osob musí být úředně ověřeny. V případě, že tuto společnost zakládá fyzická osoba, je nutné, aby splňovala podmínky pro provozování živnosti.

Aby společnost mohla vzniknout, je nutné podat návrh na zaspání společnosti do obchodního rejstříku. Ten se podává u místně příslušného rejstříkového soudu. Společnost vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku.

Statutárním orgánem této společnosti může být jeden společník, několik společníků či všichni společníci. Každý společník má právo jednat jménem společnosti, podepisovat různé smlouvy a jednat v zásadních otázkách, týkající se společnosti.

Veřejná obchodní společnost může fúzovat s jinou veřejnou obchodní společností či s jinou komanditní společností.

Důvodů, pro které se společnost zrušuje, je opravdu hodně. Ke zrušení může dojít například rozhodnutím soudu, na základě právní události nebo na základně jednostranného právního úkonu. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Komanditní společnost

Povinný vklad do společnosti mají pouze komanditisté. A to do výše, která je stanovena ve společenské smlouvě. Minimální výše je ovšem stanovena zákonem a činí 5 tis. Kč. Komplementáři se nemusejí, ale mohou, účastnit na základním kapitálu společnosti. Vklad musí být splacen do minimální výše 30%. Jinak nemůže společnost vzniknout. V případě, že některý ze společníků nestihne uhradit svůj vklad ve stanovené lhůtě, která musí být uvedena ve společenské smlouvě, začínají nabíhat úroky z prodlení, které jsou většinou ve výši 20% z dosud neuhrazené částky. Zákonem stanovená výše základního kapitálu není stanovena.

Aby mohla být komanditní společnost založena, je nutné podepsat společenskou smlouvu, která musí obsahovat státem stanovené náležitosti. Mezi hlavní náležitosti patří firma a sídlo podnikání, předmět podnikání či výše vkladu komanditisty, datum a způsob úhrady tohoto vkladu.

Společnost vzniká okamžikem zapsání do obchodního rejstříku.

K obchodnímu zastupování jsou oprávněni pouze komplementáři. Ti jednají jménem společnosti, podepisují smlouvy a jednají v zájmu firmy.

O čem je nutné se zmínit, je také zákaz konkurence. Ten se podle zákona vztahuje na komplementáře, nikoliv na komanditisty. Ovšem, je možné ve společenské smlouvě uvalit tento zákaz také na komanditisty.

Společnost zaniká okamžikem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku.

Družstvo

Nejedná se o společnost, která by měla omezený maximální počet svých členů. Minimum je ovšem stanoveno. Aby družstvo mohlo vzniknout, je zapotřebí pěti členů, jedná-li se o fyzické osoby. Jinak může být družstvo založeno minimálně dvěma právnickými osobami.

Družstvo je založeno na ustanovující schůzi, kde se rozhoduje o výši vkladů společníků, schvalují se stanovy a volí se představenstvo a kontrolní komise. Minimální výše základního kapitálu činí 50 000Kč. Tento základní kapitál je tvořen členskými příspěvky členů. Ty musí být splaceny do 15 dnů od konání ustanovující schůze. Co se týče ručení, družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem. Jednotliví členové neručí.

Družstvo má ze zákona povinnost tvorby nedělitelného fondu. Tento fond má stejný význam, jako rezervní fond. Jeho hlavní úkol spočívá v krytí ztráty. Výše nedělitelného fondu musí být minimálně 10% základního kapitálu. V následujících letech se doplňuje o min. 10% ročního čistého zisku. A to do té doby, dokud nedosáhne zákonem stanoveného minima.

Dále se musíme také zmínit o orgánech družstva. Členská schůze je nevyšším orgánem. Jeho hlavním úkolem je rozhodovat o významných záležitostech, volí ostatní orgány družstva. Představenstvo je výkonným orgánem družstva. Je statutárním zástupcem družstva. Řídí a rozhoduje o činnostech družstva, které nejsou v kompetenci jiných orgánů družstva. Kontrolní komise je kontrolním orgánem, který kontroluje činnost družstva.

Ke zrušení družstva může dojít z různých důvodů. Družstvo, stejně jako obchodní společnosti, nezaniká jednorázově. K zániku předchází určité období, ve kterém je družstvo zrušeno, přestane vykonávat činnost a je u něj uplatněn režim, který směřuje k jeho zániku. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Evropská společnost

Evropská společnost je obchodní společností, která umožňuje provozovat podnikání v různých zemích Evropské unie. Můžete je znát také pod zkratkou SE, která vychází ze Sociatas Europaea. Lidé dnes hojně zakládají tyto společnosti. Zejména proto, že to s sebou přináší celou řadu výhod.

Evropskou společnost je možné založit hned několika způsoby. Mezi nejběžnější způsoby patří založení společnosti fúzí. Další variantou je založit evropskou společnost jako dceřinou společnost jiné evropské společnosti. Přeměnou akciové společnosti je další možná cesta. Nebo můžete založit holdingovou společnost z akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným či alespoň dceřinou společností, která se alespoň dva roky řídí právními předpisy jiného členského státu.

Pokud nemáte rádi zdlouhavé papírování, je možné si pořídit evropskou společnost jako předem založenou, tvz. ready made. Výhoda ready made spočívá v tom, že je vám prodána společnost, která je již zapsána v obchodním rejstříku. Základní kapitál je zcela splacený a je tedy možné téměř okamžitě začít s podnikáním. Zakoupená společnost je bez historie, závazků a pohledávek.

Společnost musí mít sídlo v některé zemi Evropské unie. Společnost se musí řídit právními předpisy té země, ve které má sídlo. Pokud se rozhodnete přemístit své sídlo do jiného státu EU, není v tom žádný problém. Vhodnější je vybírat si země, které jsou delšími členy Unie. Mají totiž právo na vyšší úrovni a je zde také vyšší vymahatelnost práva.

Evropskou společnost můžete řídit dvěma způsoby. První způsob je tzv. monistický. Ten vám ušetří velké množství správních nákladů. Druhý způsob, který je velice podobný způsobu řízení naší akciové společnosti, je dualistický.

Při zrušení společnosti se musíte řídit právním systémem země, ve které má vaše společnost sídlo. Evropská společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Ready made společnosti

Dnes však existuje i jiný způsob. Můžete si pořídit tzv. ready made společnost. Jedná se o předem založenou společnost, kterou zakládají specializované firmy. Od těchto společností stačí vámi vybranou společnost zakoupit a okamžitě začít podnikat.

Tyto společnosti se na našem trhu poprvé objevily v roce 2001. Tedy je nabízela pouze jedna jediná firma v ČR. Postupem času se poskytováním ready made společností začalo zabývat stále více firem. Asi nejvýznamnějším rokem byl rok 2007. Právě v tomto roce totiž prodej předem založených společností zaznamenal vysoký nárůst.

Ready made společnosti mají celou řadu výhod.Proto jejich obliba v posledních letech výrazně stoupla. Za hlavní výhodu můžeme považovat to, že se jedná už o založenou společnost, takže vás nečeká žádné zdlouhavé papírování. Můžete se tak třeba věnovat různým plánům na podnikání.

Předem založená společnost je již zapsána v obchodním rejstříku. Má splacen celý základní kapitál, má vlastní název, identifikační číslo, sídlo, atp.

Pokud se rozhodnete si pořídit právě předem založenou společnost, můžete si vybrat také její formu. Zda chcete spíše společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či evropskou společnost. Podle toho se také liší ceny. Do dražší cenové skupiny patří akciové společnosti a také společnosti evropské. Společnosti s ručením omezeným pořídíte o poznání levněji.

Pokud požadujete nějaké údaje změnit či upravit, není to žádný problém. Můžete si také vybrat, zda bude váš základní kapitál v Eurech či v Kč. Vybranou společnost je možné zakoupit buď osobně na prodejně, telefonicky či přes internet.