Pojištění

Dnešní článek je určen zejména pro ty z vás, kteří uvažují o uzavření nějakého druhu pojištění. Vybrali jsme nejvíce uzavírané pojištění a jednotlivým typům se věnujeme podrobněji. Po přečtení budete mít přehled o tom, na co se pojištění vztahuje, co vše zahrnuje a jaké jsou nejběžnější podmínky pro uzavření smlouvy.

Pojištění je závazek pojistitele s pojistníkem, který vzniká na základ pojistné smlouvy. Smlouva se sjednává ve prospěch pojištěného. Hlavním úkolem pojištění je tlumit škodu, která vznikne z negativních událostí. Pojistník se zavazuje hradit pojistné v předem stanovené výši. Pojištění je vztahuje pouze na předem stanovené události. Pojištění nemůže ovlivňovat riziko výskytu události, ale pomůže vám překonat případnou nepříznivou finanční situaci. Pojišťovnictví je součástí terciárního sektoru národního hospodářství.

Pojištění je možné dělit podle obsahu na pojištění osob, majetku a pojištění zájmu. Podle účasti jej můžeme dělit na dobrovolné či povinné.

Pojištění můžete sjednat ve vámi vybrané pojišťovně. Pojišťovny jsou instituce, jejichž cílem je dosažení zisku. Ty poskytují svým zákazníkům ochranu před rizikem. Samozřejmě za úplatu. Tyto instituce nemohou vzniknout bez povolení státního orgánu. Vyžaduje se tedy povolení od Ministerstva financí.

Pojišťoven je v České republice velké množství. Každá z nich nabízí jiné podmínky pro uzavření pojistné smlouvy, nabízejí různé výhody a bonusy, aby si získaly co nejvíce klientů. V této oblasti existuje totiž velká konkurence. U těchto institucí si můžete vyřídit různé pojištění. Na našich stránkách jsme pro vás vybraly ty nejčastější a nejvíce uzavírané. Jedná se o havarijní, cestovní či životní pojištění. Dále pak také pojištění domácností, penzijní připojištění a povinné ručení.

Havarijní pojištění je určeno ke krytí následků dopravních nehod, jehož viník byl sám pojištěný. Toto pojištění je ovšem také určeno na škody, které byly způsobeny živelnou událostí nebo vandalismem. Některé pojišťovny nabízí bonus, který se pohybuje většinou kolem 50% výše pojistného. Tento bonus získá řidič bez nehod. Pokud jste vlastníkem více vozidel, můžete je pojistit všechny najednou prostřednictvím tzv. flotilové smlouvy.

Dalším typem pojištění, které se týkají motorových vozidel je zákonné pojištění vozidel. To je na rozdíl od havarijního povinným typem pojištění. Veliče často se můžete také setkat s názvem povinné ručení. Což je to samé, akorát s jiným názvem. Důkazem o uzavření tohoto pojištění je zelená karta, která se překládá vždy při silniční kontrole. V případě, že nebudete mít uzavřené povinné ručení, hrozí vám pokuta v řádu desítek tisíc korun.

Cestovní pojištění se uzavírá pro případ, že se vám v zahraničí stane nějaká nehoda či škoda. Toto pojištění se vztahuje také na náhradu při zpoždění letadla, pojištění v případě storna cesty únosu letadla. Díky tomuto pojištění vám budou veškeré zdravotní výlohy a náklady na ošetření uhrazeny tuzemskou pojišťovnou.

K velice uzavíraným pojištěním patří také životní pojištění. To se uzavírá pro případ nehody nebo smrti. S životním pojištěním úzce souvisí také penzijní připojištění. Pokud si chcete užívat klidného a bezstarostného důchodu, aniž byste se museli obávat o své finance, určitě si toto penzijní připojištění uzavřete. Pojišťovny ovšem nemají zákonnou povinnost pojistit každého. S velkým problém pojištění budou mít zejména lidé přes 60 let. Nejlépe je začít se spořením na důchod kolem 30 roku života.

Životní pojištění

Životní pojištění patří mezi nejvíce uzavíraná pojištění. Toto pojištění se týká případné invalidity, závažného onemocnění či pro možné smrti. Díky tomuto typu pojištění můžete ochránit sebe a svoji rodinu, před nepříznivou finanční situací. Pokud totiž vážně onemocníte, výlohy na léčbu jsou dosti vysoké a vy a vaše rodina se můžete dostat do velice nepříjemné situace. V případě, že se pojištěnci stane nehoda, částka uvedená v pojistné smlouvě bude pojištěnci vyplacena. Pokud dojde k úmrtí, pojistná částka je vyplacena osobám, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Zajímavým typem životního pojištění je kapitálové životní pojištění. Ten má totiž prvky jak klasického životního pojištění, tak i spořící složku. To znamená, že po skončení pojistné smlouvy je možné peníze kdykoliv vybrat. Jde tedy o produkt, který má z části spořící funkci. Další výhodou tohoto typu pojištění je, že zákon o dani z příjmu umožňuje odečíst částku 12 000 Kč od daňového základu. Tím se stává pro zákazníky velice atraktivní.

Na životní pojištění velice často také přispívají zaměstnavatelé. Tyto příspěvky si totiž mohou zahrnout do nákladů a z této částky také nemusí odvádět peníze na sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance jsou také velice výhodné. A to z proto, že jsou tyto peněžní příspěvky uloženy přímo na účet a nejsou podrobeny dani.

Při uzavírání smlouvy je velice důležitý váš věk. Čím jste starší, tím budete platit vyšší pojistnou částku. Pojišťovny mají právo vás také odmítnou pojistit. To platí zejména u starších občanů. Většinou jsou pojišťovny ochotny pojišťovat osoby do věku 60-ti let.

Životního pojištění existují různé druhy. Jde například o rizikové životní pojištění, které rozhodně nepředstavuje žádnou formu spoření. Jde pouze o pojištění pro případ smrti. Investiční životní pojištění je mnoho násobně vyšší zhodnocení, než u kapitálového pojištění. Slouží zejména jako pojistná ochrana. Důchodové pojištění patří mezi základní typ životního pojištění. Jeho hlavním úkolem je zvýšit životní úroveň v důchodu.

Pojištění domácnosti

Lidé si velice dobře chrání svůj majetek. Jde to poznat především z vysokého počtu uzavřených pojistných smluv. Pojištění domu, bytu či domácnosti je vhodné pro všechny majitele a nájemníky.  Pojištění domácností je určeno ke krytí běžných rizik, které v domácnostech mohou nastat. Součástí tohoto pojištění může být také pojištění proti živelné události, pojištění zahrady či nebytových prostor nebo pojištění proti odcizení. Za nebytové prostory považujeme garáže nebo sklepy.

Pojištění domácností se řadí do skupiny pojištění majetku občanů. Kromě výše zmíněných věcí zahrnuje také pojištění vybavení domácnosti, jako je nábytek, elektrické spotřebiče a jiné cennosti. Jinými slovy můžete říci, že si pojištění kupuje finanční náhradu za poškození věci.

Pokud se rozhodnete toto pojištění pořídit, musíte platit pravidelné pojistné. Následně, v případě škody, je vám uhrazena náhrada vzniklé škody. Pojištění domácnosti je standardní produkt, který je nabízen všemi pojišťovnami. Pojišťovny mají různé varianty dle hodnoty pojištěných věcí a také dle stanovených limitů. V případě, že vám standardní nabídka nevyhovuje, můžete si nastavit individuální limity nebo uzavřít dodatkové připojištění.

Na výši placeného pojistného je možné získat také různé slevy. Například na zabezpečení pomocí bezpečnostních zámků, bezpečnostní uzamykatelnou závoru či na napojení na alarm.

Pokud si tedy chcete ochránit svůj majetek, jak nejlépe to jde, vyřiďte si pojištění domácností u vámi vybrané pojišťovny.

Zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění vozidel, jinak známé jako povinné ručení, je povinným typem pojištění. A to pro všechny provozovatele automobilů. Toto pojištění slouží ke krytí škod v případě havárie či jiné škody vzniklé při dopravní nechodě, která bude způsobena provozovatelem vozidla jinému vozidlu či osobám. Hlavním rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním spočívá v tom, že povinné ručení neslouží na úhradu vzniklé škody na vozidle, které způsobilo dopravní nehodu.

Jak již bylo řečeno, abyste mohli s vozidlem vyjet na silnici, je nutné si předem zařídit povinné ručení. V případě, že tuto podmínku nesplníte, hrozí vám pokuta až do výše 20 000 Kč. Výše tohoto zákonného pojištění se odvíjí od celé řady faktorů. Jde zejména o obsah motorového vozidla, zda se jedná o vozidlo určené pro soukromé účely nebo je naopak služební.

Tento typ pojištění je možné vyřídit téměř u všech pojišťoven. U některých pojišťoven můžete také získat k ceně pojištění bonusy. Tyto bonusy jsou většinou nabízeny těm účastníkům silničního provozu, které v předešlých letech nezpůsobili žádnou dopravní nehodu. Jiné pojišťovny svým klientům nabízí také další bonusy ve formě různých benefitů, které je možné získat v případě, že právě u nich uzavřete pojistnou smlouvu.

V souvislosti s povinným ručením je nutné se zmínit také o zelené kartě. Zelená karta je dokument, který potvrzuje, že jste si uzavřeli zákonnou smlouvu o pojištění vozidla. Tento doklad je vždy vyžadován při silniční kontrole. V případě, že ji při kontrole policií nemáte, hrozí vám vysoká pokuta. Zelená karta kromě údaji o založeném povinném ručení obsahuje také informace o vozidle, jež musí odpovídat skutečnému stavu vozidlu. V případě, že nastanou na vašem vozidle zásadní změny, je nutné tuto změnu nahlásit pojišťovně, která vám vydá novou zelenou kartu.

Havarijní pojištění

Pokud jste vlastníkem motorového vozidla, jistě vás bude zajímat havarijní pojištění. Jde totiž o pojištění, které kryje následky dopravní nehody, jež viník byl sám pojištěný. Havarijní pojištění se ovšem nevztahuje pouze na dopravní nehody, ale také na možná odcizení automobilu nebo na škody, které byly způsobeny vandalismem nebo živelnou událostí. Všechny tyto situace jsou finančně velice náročné. K překlenutí tíživé peněžní situace, která může nastat, slouží právě havarijní pojištění.

Havarijní pojištění patří k základním produktům, které nabízí pojišťovny. Jednotlivé pojišťovny nabízí svým zákazníkům celou řadu výhod a slev, aby uzavřeli pojistku právě u nich. Mezi nejběžnější patří bonus za jízdu bez nehod, která se pohybuje kolem 50%. Díky tomu, že uzavřete havarijní pojištění, můžete bez větších obav cestovat nejen na našem území, ale také za hranicemi našeho státu.

Na výši pojistné částky má vliv celá řada faktorů. Zahrnuje zejména stav a stáří vozidla, věk majitele a v neposlední řadě je to výbava vozidla. Pokud jste majitelem většího počtu motorových vozidel, nebo jste majitel velké dopravní společnosti, můžete si u pojišťovny smluvit také tzv. flotilovou smlouvu. Jedná set tedy o pojištění velkého počtu vozidel.

Součástí pojištění jsou také asistenční služby. Ty jsou automaticky poskytovány v případě dopravní nehody nebo při poruše vašeho vozidla.  Toto pojištění se až na výjimky sjednává se spoluúčastí pojištěného. Většinou se tato výše spoluúčasti pohybuje kolem 5%. Toto pojištění je požadováno leasingovými společnosti, které poskytují financování dopravní techniky. Velice vysoké havarijní pojistky jsou stanoveny zejména pro autopůjčovny, kde se cena standardního pojištění pohybuje mnohonásobně výše.

Havarijní pojištění je dobrovolným typem pojištění. Záleží pouze na vašem uvážení, zda si jej pořídíte a u které pojišťovny smlouvu podepíšete.

Další témata jako například penzijní připojištění, nebo cestovní pojištění najdete na stránce pojištění.