Některé druhy pojištění

Kapitálové pojištění

Kapitálové životní pojištění

Toto pojištění v sobě spojuje jak vysokou pojistnou ochranu, tak složku úspor. Tím Vás chrání před důsledky existenčních potíží, do kterých by se Vaši blízcí dostali v okamžiku Vaši nenadálé smrti. V takovém případě se obvykle ihned vyplácí Vámi sjednaná pojistná částka zvýšená o podíl na zisku osobám určeným v pojistné smlouvě. Při dožití je Vám vyplacena sjednaná pojistná částka zvýšena o podíl na zisku. Tento druh pojištění slouží především k zajištění členů rodiny, přilepšení k důchodu, zlepšení finanční situace ve stáří apod.

Kapitálové pojištění za jednorázové pojištění

Jde o životní pojištění za jednorázově vložené pojistné na počátku pojištění. Tento druh pojištění je nabízen v situaci, kdy je k dispozici větší finanční obnos, přičemž výplata sjednané pojistné částky přesahuje jak v případě, že se dožijete konce pojištění, tak v případě, že byste zemřel, vložené pojistné. Pro Vás je výhodné je výhodné tím, že kromě rizika smrti si zde vytváříte kapitál, který na konci pojištění po uplynutí pojistné doby můžete použít na různé účely.

Kapitálové pojištění s pevnou lhůtou výplaty ( tzv. dětské pojištění )

Tento druh životního pojištění je především pro ty z Vás, kteří se rozhodli nezávisle sami na sobě poskytnout svým dětem dostatek finančních prostředků pro uskutečnění jejich cílů a ideálů tím, že jim zabezpečíte potřebný kapitál na financování studií, na pořizování výbavy, zařízení domácnosti, vstupní kapitál pro podnikání apod. Toto životní pojištění se uzavírá za běžně placené pojistné a rozdíl, kterým se toto pojištění odlišuje od obyčejného spoření s výpovědní lhůtou či termínovaného vkladu, spočívá v tom, že v případě Vaší smrti se pojistné přestává platit a tuto povinnost na sebe přebírá naše pojišťovna. Nároky, vyplývající z této pojistné smlouvy, se však nezmění. To znamená, že k Vámi stanovenému okamžiku vyplatíme sjednanou pojistnou částku zvýšenou o podíl na zisku.

Kapitálové pojištění se zkráceným úmrtním plněním

Životní pojištění se zkráceným úmrtním plněním za běžně placené pojistné je vhodné pro organizace, které chtějí svým zaměstnancům jako formou sociální výhody vyplácet při odchodu do důchodu odbytné. Dále pak pro Vás, kteří máte větší zájem o výplatu vyšší pojistné částky na konci pojištění (při dožití) než o krytí rizika v případě Vašeho úmrtí. Sjednanou pojistnou částku obdržíte na konci pojištění. V případě, že byste zemřel během trvání pojištění, je pojistka vyplacena osobám určeným ve smlouvě (bez příplatku za področní způsob placení), minimálně však polovinu sjednané pojistné částky pro případ dožití, a k tomu samozřejmě podíl na zisku. Tento druh pojištění je nabízen ke zvýšení současného životního standartu, přilepšení k důchodu, zlepšení finanční situace ve stáří, k vytvoření potřebného kapitálu pro různé účely apod.

Kapitálové pojištění do věku 85 let pojištěného

Jedná se o dlouhodobé životní pojištění za levné pojistné, jehož součástí je složka úspor. To znamená, že tímto pojištěním chráníte své blízké před důsledky existenčních potíží, do kterých by se dostali v okamžiku Vaší nenadálé smrti. V takovém případě je vyplacena ihned sjednaná pojistná částka osobám, které určíte v pojistné smlouvě. Toto životní pojištění končí v roce, ve kterém se dožijete 85-ti let, a v tom případě je Vám vyplatcena sjednaná pojistná částka zvýšena o podíl na zisku.

Kapitálové pojištění s částečnými výplatami na dobu 15(20) let

Jedná se o životní pojištění na pevně stanovené období s možností výplaty po 5, 10(10), 15(15) a (20) letech. Na dobu 5 let a výplata končí při dovršení 60 let si můžeme vybrat 20% sjednané pojistné částky, po 10(10) letech si můžeme vybrat dalších 20%(40%) pojistné částky , po 15 letech 40%(20%) sjednané pojistné částky a podíly na zisku u tarifu dle instituce, po 20 letech (40%) sjednané pojistné částky a podíly na zisku u tarifu dle instituce. Další výhoda tohoto pojištění spočívá v tom, že pokud nečerpáme výběry po 5, 10 , 15 letech zvyšuje se nám pojistná částka pro případ smrti.

Rizikové životní pojištění

Rizikové pojištění za běžně placené pojistné

Tento druh pojištění je nabízen těm z Vás, kteří mají především zájem o finanční zabezpečení svých blízkých v případě své nenadálé smrti. Zároveň je možné toto pojištění použít jako záruku pro banku či spořitelnu jako jednu z garancí na poskytnutí půjčky nebo úvěru. Jedná se o takový druh pojištění, který zaručuje vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné. Na konci pojištění (po uplynutí pojistné doby) toto pojištění zaniká bez náhrady.

Pojištění úvěru za běžné pojistné

Dočasné rizikové pojištění pro případ smrti za běžně placené pojistné s pojistnou částkou, která se ročně snižuje o 1/ n-tinu (kde n je pojistná doba), a se zkrácenou dobou placení pojistného. V okamžiku kdy si vezmete půjčku či úvěr od banky nebo spořitelny, je nutné zajistit splátky úvěru i v případě Vaší smrti a nezatížit ještě Vaše blízké finančními problémy. Toto pojištění Vám navrhujeme sjednat pro krytí vyšších částek úvěru, kdy je jednorázové pojistné příliš drahé. Na konci pojištění (po uplynutí pojistné doby) toto pojištění zaniká bez náhrady.

Pojištění úvěru za jednorázové pojistné

Dočasné rizikové pojištění pro případ smrti za jednorázové pojistné s pojistnou částkou, která se ročně snižuje o 1/ n-tinu (kde n je pojistná doba). Pokud již máte půjčku a chcete jednou pro vždy zajistit rodinu před nenadálými finančními problémy, které by vznikly po Vaší případné smrti, které je ve srovnání se sjednanou pojistnou částkou zanedbatelné. Pojistná částka se stává splatnou ihned při úmrtí pojištěného. Na konci pojištění (po uplynutí pojistné doby) toto pojištění zaniká bez náhrady.

Doplňkové pojištění

Doplňkové pojištění pro případ plné invalidity způsobené úrazem

Téměř všecny pojišťovny Vám nabízí nejen plnění v případě Vaší smrti, ale i v případě trvalé invalidity následkem úrazu. Při 100% stupni invalidity je u většiny pojišťoven vyplacena ihned plná výše pojistné částky tohoto doplňkového pojištění, a to i tehdy, je-li hlavní pojištění splatné k pozdějšímu termínu.

Doplňkové pojištění pro případ smrti způsobené úrazem

Pojišťovna Vám vyplatí Vámi sjednanou pojistnou částku pro doplňkové pojištění pro případ smrti způsobené úrazem osobám určeným ve smlouvě ihned po pojistné události, a to i tehdy, je-li hlavní pojištění splatné k pozdějšímu termínu. Pojištění končí uplynutím doby placení pojistného a také v důsledku zproštění od placení pojistného hlavního pojištění.

Doplňkové pojištění pro případ přiznání plného invalidního důchodu z důvodu úrazu nebo nemoci

Pokud je plný invalidní důchod přiznán na dobu delší jednoho roku dochází k výplatě sjednané pojistné částky a to najednou.

Doplňkové pojištění závažných onemocnění

Toto pojištění kryje rizika jako srdeční infarkt, rakovina, selhání ledvin a.j. taxativně vymezená. Toto doplňkové pojištění je splatné v případě nároků z tohoto pojištění do tří měsíců ode dne doručení podkladů, které jsou nezbytné pro stanovení rozsahu pojistitele plnit.

Rizikové doplňkové pojištění

Chcete-li Vaši rodinu zabezpečit nejen pojištěním s naspořeným kapitálem, ale obáváte se, že v případě Vaší smrti výše plnění neodpovídá plně Vašim požadavkům, v nabídkách pojišťoven najdete levné doplňkové pojištění jen pro riziko smrti. To znamená, že v případě úmrtí zvyšuje sjednanou pojistnou částku hlavního pojištění pro případ úmrtí. Splatná je určeným ve smlouvě. Na konci pojištění po uplynutí pojistné doby toto pojištění zaniká bez náhrady.