Jak si vypočítat výši starobního důchodu

Není třeba znát nějaké složité vzorečky a několik minut se trápit u kalkulačky. Jednoduše využijte důchodovou kalkulačku. K rychlému orientačnímu výpočtu budete muset znát několik věcí. Hrubý měsíční příjem, datum vzniku pojištění, pohlaví, počet dětí a datum narození. Zbytek už za vás vypočítá algoritmus.

Pokud vás však zajímá detailní rozbor, úplně nevěříte internetovým důchodovým kalkulačkám nebo si důchod chcete prostě jen vypočítat sami, je třeba si pro začátek vyjasnit určité pojmy. Tyto termíny jsou důležité pro výpočet vyplácené částky starobního důchodu. 

Vyměřovací základ je hrubá mzda (výdělek, plat) pojištěnce.

Osobní vyměřovací základ je průměrný měsíční výdělek pojištěnce přepočítaný na současnou hodnotu peněz.

Rozhodné období je období, za které se nám počítají příjmy pro výpočet důchodu. Toto období začíná  kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž jste dosáhli 18 let věku a končí kalendářním rokem bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu.

Redukční hranice určují, kolik procent vašich příjmů se vám započítá. Tyto hranice máme dvě a počítají se z průměrné mzdy. Například pro rok 2019 byla spodní redukční hranice 14 388 Kč, horní byla 130 796 Kč. 

Výpočtový základ se počítá z osobního vyměřovacího základu a to pomocí redukčních hranic. Z výpočtového základu se počítá procentní výměra.

Vyloučené doby jsou ku příkladu dny nemoci, částečně evidence na úřadu práce apod.

Z čeho se důchod skládá

Pokud vás zajímá, jak přesně se onen starobní důchod počítá, musíte znát jeho strukturu. Starobní důchod se skládá ze dvou důležitých složek. Procentní výměry a základní výměry. Výsledná částka starobního důchodu je tedy jejich součtem.

Základní výměra je pro všechny důchody i důchodce stejná a v roce 2020 činí 3 490 Kč.

Procentní výměra se stanovuje z vyměřovacích základů v rozhodném období a délky doby pojištění. Minimální výše procentní výměry je 770 Kč.

Pokud má člověk již nárok na starobní důchod, ale rozhodne se dále vykonávat výdělečnou činnost, zvyšuje se výše procentní výměry za každých 90 dnů páce o 1,5 % výpočtového základu. Do těchto devadesáti kalendářních dní se však nezapočítává pár věcí, a to:

  • doby pobírání dávek nemocenského pojištění
  • doby pracovního volna bez náhrady příjmu
  • doby dočasné pracovní neschopnosti
  • neomluvené nepřítomnosti v práci

Důchod se vám může začít i danit. Je to možné v případě, že jste penzista a máte k důchodu ještě nějaké příjmy (ze zaměstnání, podnikání, pronájmu) a tyto příjmy přesáhnou hranici trojnásobku průměrné měsíční mzdy.

Jak důchod vypočítat

Opravdové počítání starobního důchodu je velmi složité a je nesnadné ho jednoduše vysvětlit. Abyste si vůbec výši důchodu mohli spočítat, musí vám na něj nejprve vzniknout nárok. To znamená, že musíte dosáhnout důchodového věku a mít i potřebnou dobu pojištění. Ona potřebná doba pojištění je po roce 2018 stanovena na 35 let.

Nyní můžeme jít na samotný výpočet. Pro každý rok v rozhodném období je určen koeficient, kterým se potom přepočítává vyměřovací základ v daném roce na současnou hodnotu tohoto výdělku. Na každý rok je koeficient jiný a mění se. 

Příklad

Jste žadatelem o důchod. V roce 1986 jste vydělal 50 000 Kčs. Pro rok 1986 se v roce 2020 stanovil koeficient 11,7525. 

Vzoreček je: výdělek za daný rok x koeficient pro daný rok, tedy 50000 x 11,7525.

Váš výdělek bude mít po přepočtu hodnotu 587 625 Kč. 

Takto vypočítáte všechny výdělky v každém roce až do roku 2019. Přepočtené výdělky z jednotlivých let se následně sečtou a tím získáme úhrn ročních vyměřovacích základů (ÚRVZ). 

Nyní přejdeme k výpočtu osobního vyměřovacího základu (OVZ). K tomu potřebujeme znát průměrný počet dní v měsíci, což je 30,4167, vyloučené doby (VD) a počet dnů v rozhodném období (PDRO).

OVZ = ÚRVZ x 30,4167 / PDRO – VD

Dále potřebujeme znát výpočtový základ. Ten se počítá pomocí redukčních hranic osobního vyměřovacího základu. K zjištění hodnoty výpočtového základu nám poslouží jednoduchá tabulka.

Osobní vyměřovací základ (OVZ)Výpočtový základ (VyZ)
do 15 328 Kč V plné výši
nad 15 328 do 139 340 Kč 15 328 + (VZ – 15 328) x 0,26
nad 139 340 Kč 0

Dále musíme zjistit procentní výměru (PV). Ta nesmí být nižší než 770 Kč. K tomuto výpočtu musíme znát počet pojištěných let (PPL).

PV = VyZ x PPL x 1,5

A nyní již pouze sečteme ony dvě složky, ze kterých se důchod skládá. Procentní výměru (PV) a základní výměru (ZV).

Důchod = PV + ZV

Tímto způsobem si můžete alespoň zhruba svůj důchod vypočítat. Je třeba upozornit, že některé dané hodnoty (jako třeba koeficient) se každý rok mění a pro správný výpočet je třeba jejich změny sledovat.